Genom projektet ”Allas barnbarn” skapas generationsmöten och läsfrämjande aktivitet när äldre högläser för förskolebarn. Vi har pratat med Malin Magnusson Barle, bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket Dalarna och Matilda Böwes, barnbibliotekarie, Leksands bibliotek, medlemmar i Svensk biblioteksförening.

Vilket är syftet med projektet?
– ”Allas barnbarn” handlar främst om att skapa intresse och lust för läsning och böcker hos barn redan innan de själva kan läsa. Läsningen vet vi ju är stommen för barns språkutveckling och helt nödvändig för en positiv utveckling i livet. En annan vinst är att verksamheten skapar möten mellan generationer. Alla barn idag har inte någon äldre i sin närhet, farmor eller morfar bor kanske långt bort eller är av andra skäl inte närvarande. Högläsaren blir för barnen både en trygg vuxen och en läsande förebild. Ytterligare en folkhälsoaspekt är att man tar vara på äldres kraft och kompetens efter yrkeslivet, samtidigt som den äldre ges möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang. Många pensionärer idag har väldigt mycket att ge, man har kanske äntligen tid att ägna sig åt det som “ger guldkant på tillvaron”, som många högläsare uttrycker det, säger de.

Vad har ni fått för respons på ”Allas barnbarn”?
– Väldigt bra! Vi har haft verksamhet i Leksand sedan år 2015. Vi startade med en studiecirkel på initiativ av Skådebanan Dalarna, där biblioteket samverkade med studieförbundet ABF. Responsen har redan från början varit enbart positiv från förskolorna. När vi mejlade avdelningschefen för förskolan för att fråga om de var intresserade, så kom svaret med vändande post: ”Jaaaaa!”. Som vi ser det har vårt bokombudsnätverk varit helt nödvändigt för ”Allas barnbarn”, att vi på biblioteket hela tiden har haft en god dialog med förskolornas representanter kring verksamheten, svarar de.

I Leksand anordnas träffar med högläsarna tre gånger per år och sker då oftast på biblioteket. Träffarna är uppskattade eftersom de ger en möjlighet till social samvaro och att lyfta funderingar kring lässtunderna.

– Jag som barnbibliotekarie presenterar alltid några böcker, högläsarna utbyter också boktips med varandra, säger Matilda Böwes.

– De får även möjlighet att ventilera funderingar som uppstår i samband med lässtunderna. I det här erfarenhetsutbytet fungerar ofta de mer erfarna högläsarna som ett slags mentorer för de nytillkomna i gruppen. Vi ser alltid till att fika tillsammans, och i slutet av vårterminen firar vi med lunch för att visa vår uppskattning för högläsarnas fantastiska arbete. Bibliotek och ABF hjälps åt med finansiering av detta, berättar de.

Hur tänker ni kring urval av böcker vid högläsningen?
– Just litteraturen är ju bibliotekets kärna och expertis och här är det då självklart för mig som barnbibliotekarie att vara involverad. Jag vill inte frånta högläsarna nöjet att välja böcker – det finns ju så många fina, roliga och häftiga bilderböcker! Man måste känna för boken man läser, annars blir det inte bra. Men jag finns som resurs för den som vill. På vissa förskolor är det så att högläsaren läser böcker som redan finns på förskolan, och ibland kan det vara lämpligt att lässtunden innehåller en bok som förskolan arbetar med just för tillfället. Vi uppmuntrar alltid till dialog med förskolepersonalen kring bokvalen, säger Böwes.

Att ”Allas barnbarn” är en ren ”win-win-verksamhet” är tydligt, enligt Böwes och Magnusson Barle.

– Barn blir mer lästa för, högläsaren har en viktig uppgift att fylla, biblioteket och förskolan får ytterligare resurser i sitt gemensamma läsfrämjande arbete. Vi håller med Suzanne Lazar på Skådebanan Dalarna, initiativtagare till ”Allas barnbarn” i Dalarna, om att den dag det inte är roligt längre, då ska man sluta som högläsare, säger de.

I Leksandsgruppen har oftast cirka tio personer ingått i rollen som ”läsmormor” eller ”läsmorfar”. I nuläget täcker projektet 12 av 17 förskolor i kommunen.

Hur ser framtiden ut för ”Allas barnbarn” i Dalarna?
– I Dalarna jobbar vi med en samverkansprocess kring små barns läsning och språkutveckling – Språkslingan. Länsbibliotek Dalarna driver processen och har fått bidrag från Kulturrådets nationella satsning Bokstart, bland annat för att sprida och stötta uppbyggnad av ”Allas barnbarn” till fler kommuner i länet. Idag finns verksamheten i fem av Dalarnas 15 kommuner, vi hoppas att få med fler på tåget. Att ha en organisation som länsbiblioteket i ryggen är en bra strategi för hållbarheten av den här fantastiska verksamheten, säger de.

Länsbiblioteket har en överblick över länet och ska vara ett stöd för folkbiblioteken genom att erbjuda kompetensutveckling för alla aktörer i projektet, berättar duon.

– Vi har exempelvis en årlig inspirationsdag där högläsare och personal i verksamheterna bjuds in. Senaste tillfället i fjol höll Språkslingans logoped en föreläsning och workshop kring små barns språkutveckling, med anledningar till att läsa högt och olika sätt att göra det samt en liten del om röstvård. I den dialog vi har haft med Skådebanan Dalarna om projektet, ser vi en utvecklingspotential hos högläsarna, dels till att fungera som läsambassadörer vid till exempel föräldramöten i förskolan, dels till att bli samordnare för den lokala högläsargruppen eller som cirkelledare för blivande högläsare. Lokalt i Leksand ser det nu också väldigt ljust ut för ”Allas barnbarn” – vi har just fått kontakt med fyra stycken nya högläsaraspiranter!

Foto: Bild på Matilda Böwes och Marie Kajs tillsammans med Leksands högläsare.