Svensk biblioteksförening har lämnat sitt svar på Departementspromemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2), som bland annat innehåller förslag på en utökning av bibliotekssekretessen.

Framöver ska även enskildas användning av informationsteknik på biblioteken omfattas av sekretess, något som Svensk biblioteksförening välkomnar.

I dagsläget är det endast uppgifter om enskildas lån, reservation eller annan beställning som omfattas av sekretess. På det här området har lagstiftningen blivit omodern och det är hög tid att den uppdateras för att säkerställa användarnas integritet, vilket föreningen har påtalat under ett antal år.

Idag erbjuder bibliotek sina besökare omfattande möjligheter att använda informationsteknik för studier, informationssökning, kontakter med omvärlden med mera. Biblioteken håller också kurser för ovana användare och arbetar på olika sätt för att öka den digitala delaktigheten och rusta människor för att navigera i informationssamhället. Biblioteken är en viktig aktör i att öka kunskapsnivån i det som med ett samlingsbegrepp kallas medie- och informationskunnighet.

Förslaget om utökad sekretess ligger i linje med bibliotekslagen som i sin ändamålsparagraf (§2) anger att: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” En förutsättning för den fria åsiktsbildningen är informationsfrihet och personlig integritet.

IFLA har också antagit flera manifest som behandlar informationsfrihet och integritet inom biblioteksväsendet. IFLA:s internetmanifest säger bland annat att: ”Bibliotek och informationstjänster ska respektera användarnas integritet och behandla uppgifter om resurser dessa använder med konfidentialitet.”

Förslaget om utökad sekretess aktualiserar väcker också andra integritetsfrågor för biblioteken. Biblioteken måste förhålla sig till hur användardata hanteras, lagras och i vilken omfattning dessa data delas med tredje part som tillhandahåller applikationer för exempelvis e-böcker. I IFLA:s uttalande om integritet i biblioteksmiljöer från 2015 rekommenderas bibliotek att agera för att begränsa insamlingen av användardata och vilka tjänster besökarna använder, samtidigt som möjligheterna att göra det kan vara begränsade på grund av bland annat kommersiella aktörers intressen eller policys hos huvudmännens IT-avdelningar.

Det är väsentligt att biblioteken har möjlighet att hävda användarnas integritet och att bibliotekshuvudmännen tar ansvar för att så kan ske. Frågan om integritet är dock betydligt bredare än det som omfattas av förslaget till lagändring, och bör därför bli föremål för särskild utredning.

Läs svensk biblioteksförenings yttrande i sin helhet.