Biblioteksföreningens interna struktur har de senaste åren förändrats och utvecklats. För att öka medlemsengagemang och se till att det tas till vara för föreningens bästa behöver vi tillsammans klargöra strukturer och roller.

Syftet till arbetet är att hitta en struktur och en organisation för föreningen som skapar förutsättningar att bedriva den verksamhet som ändamålsparagrafen pekar på samtidigt som antalet medlemmar ökar och medlemsnyttan tydliggörs.

Under hösten 2018 kommer vi att se över föreningens olika delar för att bättre passa kommande behov. Arbetet sker i dialog med våra medlemmar och vi hoppas på att så många som möjligt deltar.

Vi har tillsatt en referensgrupp som ska delta i arbetet under hösten. Dessa personer har erfarenhet från olika delar av föreningens verksamhet.
Idag träffas referensgruppen för första gången och dessa personer ingår i gruppen:

Lena Lundberg Vesterlund, Luleå stadsbibliotek, institutionell medlem.

Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek, institutionell medlem.

Tore Torngren, expertnätverk

Anneli Friberg, Linköpings universitetsbibliotek, enskild medlem

Ellen Follin, BTJ, regionförening

Caroline Asserlund, studentmedlem

– För att fortsätta vara en stark förening behöver vi försäkra oss om att vi har ett tydligt och bra medlemserbjudande. Vi ser till exempel att vi tappar institutionella medlemmar och det behöver vi ta på allvar, säger Jenny Poncin, utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg på Svensk biblioteksförening.

Det finns flera mål med arbetet:

·      En organisation och struktur som stöttar det arbete och den verksamhet som föreningen ska bedriva.

·      Svensk biblioteksförening har en organisation och struktur som tydligt visar att vi är EN förening.

·      En tydlig, enkel struktur med demokratiska grunder för påverkan i kombination med ett attraktivt erbjudande förpackat på ett tydligt sätt.

·      Ett tydligt medlemserbjudande och medlemsnytta.

·      Ökat antal medlemmar.

Under hösten 2017 har arbetsgruppen arbetat med en förstudie för att identifiera frågeställningar och kartlägga föreningens struktur. Arbetet har skett i dialog med styrelserna för regionföreningarna. Arbetsgruppen har även tittat på andra föreningars struktur och haft möten med ett antal olika typer av föreningar.

– Vem ska vara medlem i svensk biblioteksförening om 5 år och hur organiserar vi oss för att skapa så stort värde som möjligt? Det är frågor som vi ska brottas med under hösten, säger Jenny Poncin.

Arbetet med att se över föreningsstrukturen i enlighet med årsmötesbeslut kommer att fortsätta under 2018. Arbetet kommer att genomföras i bred dialog med medlemmarna och rapporteras på årsmötet 2019.