Johanna Hansson valdes till ordförande för Svensk biblioteksförening vid årsmötet 2018 och omvaldes 2020. När valberedningens arbete inför årsmötet 2022 inleds har hon meddelat att hon inte står till förfogande för en tredje mandatperiod som ordförande. Så här kommenterar hon sitt besked.

Svensk biblioteksförening är en fantastisk förening som i över 100 år har arbetat för att stärka bibliotekariernas möjligheter och bibliotekens förmåga att göra skillnad och bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Föreningen är den viktigaste garanten för att bibliotekssektorn hålls ihop och för att vi möts över biblioteksgränser.

Vår förening har en stark ställning som bygger på många kompetenta och engagerade medlemmar och en god ekonomi. Vi arbetar långsiktigt och faktabaserat och strävar hela tiden efter att samla många olika intressen för att kunna vara en tydlig röst för biblioteken.

Under de år jag har haft förmånen att få vara föreningens ordförande har vi fattat flera viktiga beslut för att stärka föreningen.

Föreningen inledde 2017 ett arbete för att ta fram en vision för biblioteksväsendet. Fram till årsmötet 2019 genomfördes ett intensivt arbete i hela föreningen med att formulera och förankra det dokument som tar sikte på 2030 och som lyfter fram konkreta åtgärder som stärker bibliotekens förmåga att vara en positiv kraft för förändring – både för individ och samhälle.

Vid samma årsmöte beslutades om en ny intern struktur för föreningen, också det efter ett omfattande internt arbete. Resultatet blev bland annat möjligheten till mer flexibilitet för regionföreningarna/-avdelningarna och en möjlighet för våra institutionella medlemmar att delta i våra uppskattade expertnätverk.

Under Bokmässan 2020 lanserades ”nya” Biblioteksbladet. Vår tidning kommer nu ut med fyra fördjupande tryckta nummer per år, samtidigt som tidningens digitala nyhetsrapportering intensifierats. Det är en styrka för föreningen att vi kan ha en medlemstidning med en självständig redaktion.

När det gäller föreningens påverkansarbete de gångna åren finns det anledning att lyfta fram arbetet med den nationella biblioteksstrategin, som till stor del tillkommit genom föreningens enträgna arbete. Styrelsen har visat stort engagemang i detta i allt från kontakter med utredningen till utformandet av kloka synpunkter på det förslag som lämnades över till regeringen. Nu väntar vi med spänning på att kulturministern infriar sitt löfte om att före årets slut presentera en strategi för det allmänna biblioteksväsendet.  Vi lever fortfarande med effekterna av pandemin, som i grunden förändrade både föreningens sätt att arbeta och medlemmarnas vardag på biblioteken runt om i landet. Föreningen har visat en stark förmåga till anpassning till en digital vardag och genomfört många uppskattade evenemang. När vi nu gradvis återgår till en mer ”normal” tillvaro ska vi försöka ta med oss det bästa av vad vi lärt oss framåt.

När medlemmarna samlas till årsmöte 2022 kommer det att väljas en ny ordförande för Svensk biblioteksförening. Efter fyra år på uppdraget och sammantaget tio år i styrelsen (jag var tidigare ledamot i styrelsen mellan åren 2001 och 2007, det sista året som förste vice ordförande) känns det bra för mig att gå vidare och jag önskar min efterträdare varmt lycka till på det viktiga uppdraget.

Ett livaktigt, nyfiket och modigt samtal – internt och externt – om bibliotekens roll i samhället är det som driver oss framåt. Må det alltid fortsätta!

Johanna Hansson