Kallelse till årsmöte 2019 i Svensk Biblioteksförenings regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland måndagen 1 april 2019 kl. 18.00 på V-dala nation på S:t Larsgatan 13 i Uppsala.

I år kommer vi att få vara i V-dala nations anrika lokaler på S:t Larsgatan 13 i Uppsala.

Vi börjar med en visning av V-dalas bibliotek och dess samlingarna. Därefter blir det fika samt traditionellt årsmöte. Föredragningslistan hittar ni nedan.

Efter mötet går de som vill till restaurang Messob (ca 250 m att gå från V-dala) för att ta en bit mat. Föreningen subventionerar med 150 kr per person. OBS: föranmäl er gärna så att vi kan boka bord till alla i förväg.

För att ta reda på vad medlemmarna vill att föreningen ska göra har vi en liten temperaturmätare i form av en enkät på gång.

Till enkäten

Svara gärna innan den 20 mars. Redovisningen görs på årsmötet.

Sista anmälningsdag till både årsmötet och middagen är 20 mars!

Till anmälan

Ange gärna om du enbart kommer till mötet eller om du också vill delta i middagen efteråt.

Det går även att anmäla sig per telefon 0736-121650.

Väl mött!

Föredragningslista:
 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. Granskning av framlagd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
 6. Ställningstaganden ifråga om motioner och förslag
 7. Information om föreningens framtid
 8. Val av styrelse enl. stadgarna § 5
 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 10. Val av valberedning varav en sammankallande
 11. Redovisning av enkätsvar
 12. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 mars. Mejla direkt till eva.haeusner[snabela]gmail.com.

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på föreningens hemsida allt eftersom de blir klara. De kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Med vänliga hälsningar,
Eva Häusner, ordförande Svensk Biblioteksförenings regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland