– Vi förutsätter att den nationella biblioteksstrategin lämnar tydliga förslag på hur den regionala biblioteksverksamhetens roll och förutsättningar kan förtydligas och stärks, säger Jenny Poncin, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

Svensk biblioteksförening har lämnat yttrande till förslagen i Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8). I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida inriktningen för kultursamverkansmodellen. Eftersom Kungliga biblioteket för närvarande arbetar med ett förslag till nationell biblioteksstrategi saknas konkreta förslag kring den regionala biblioteksverksamheten. Först efter att strategin presenterats kommer konsekvenserna för den regionala biblioteksverksamhetens roll inom kultursamverkansmodellen att bedömas.

Vi framhåller i yttrandet den regionala biblioteksverksamhetens viktiga roll utifrån lagstiftarens uppgift, att “främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet”. Framför allt är den regionala biblioteksverksamheten avgörande för att säkerställa likvärdighet över landet. Den ska dock inte bidra till likformighet utan snarare, utifrån de lokala förutsättningarna och behoven, försäkra alla en likvärdig tillgång till biblioteksverksamhet.

När kultursamverksansmodellen infördes lyfte Svensk biblioteksförening ett antal farhågor om att modellen inte var optimal utifrån den regionala biblioteksverksamhetens behov och förutsättningar. Därför har vi ansett den skulle haft bättre förutsättningar med en annan organisatorisk hemvist. Nu har dock kultursamverkansmodellen ett antal år på nacken och det finns en bred politisk enighet om modellens fördelar på såväl lokal, regional som nationell nivå. Därför anser vi nu att den regionala biblioteksverksamheten fortsatt ska inrymmas inom samverkansmodellen och ligga under regionerna/landstingen.

Det finns dock ett stort behov att göra klart roll- och ansvarsfördelningen inom det nationella biblioteksväsendet. Vi förutsätter därför att den nationella biblioteksstrategin lämnar förslag på hur detta ska tydliggöras så att den regionala biblioteksverksamheten får de förutsättningar som krävs för att fullgöra lagstiftningens intentioner och försäkra alla en likvärdig tillgång till biblioteksverksamhet.

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (öppnas i nytt fönster)

Här kan du läsa Svensk biblioteksförenings yttrande som pdf, öppnas i nytt fönster.