Nu finns äntligen IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 2022 översatt till svenska. Manifestet är en uppdatering av den förra upplagan från 1994 – ett viktigt verktyg för bibliotekens verksamhet och företrädare. Den nya upplagan tar hänsyn till tekniska och samhälleliga förändringar så att manifestet fortsätter att spegla folkbibliotekens verklighet och uppdrag i dag.

”Frihet, välstånd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden, som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Det utgör grunden för sunda informationssamhällen genom att ge tillgång till och möjliggöra ett uppbyggande och delande av kunskap i alla dess former – inklusive vetenskaplig och lokal kunskap – utan kommersiella, teknologiska eller rättsliga hinder.”

Läs hela manifestet på svenska här:

Läs manifestet