-Kulturrådets rapport visar att den regionala biblioteksverksamheten har nedprioriterats under de senaste åren, det är oroväckande säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare för Svensk biblioteksförening.

I rapporten Kultursamverkansmodellen – ekonomi och personal till och med 2015 visas utvecklingen för den regionala och lokala kulturverksamheten avseende ekonomi, personal och jämställdhet. Sammantaget har de regionala och kommunala bidragen till kulturverksamhet ökat med runt 20 procent i fasta priser mellan 2010-2015. Även de statliga bidragen har ökat, men endast med 1,9 procent. Antalet årsarbetskrafter har minskat något, samtidigt som visstidsanställda och personer som arvoderats eller arbetat med F-skatt har ökat. Fördelningen mellan män och kvinnor har inte förändrats totalt, men skillnaderna inom olika verksamhetsgrenar är stora. Inom den regionala biblioteksverksamheten är exempelvis 80 procent kvinnor.

Medan resurserna inom den regionala och kommunala kulturen ökat totalt sett gäller detta inte för den regionala biblioteksverksamheten. Där har istället bidragen minskat med 2,9 procent, en minskning som dock till stor del beror på förhållanden i region Skåne. Rensat för detta har ändå biblioteksverksamheten inte fått lika stor del av de ökande resurserna som exempelvis dans, teater och musik. Detta syns också i utvecklingen av antalet anställda inom biblioteksverksamheten, där minskningen av årsarbetskrafter är procentuellt sett störst.

Rapporten bekräftar därmed den bild som gavs i föreningens rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen, där det framgår att den regionala biblioteksverksamheten inte är en prioriterad del inom regional kulturverksamhet.

Kultursamverkansmodellen – ekonomi och personal till och med 2015 (pdf), öppnas i nytt fönster

Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen (pdf), öppnas i nytt fönster