Svenska Unescorådet anordnade under eftermiddagen idag en konferens om medie- och informationskunnighet på uppdrag av regeringen. Svensk biblioteksförenings Jenny Nilsson deltog och lyfte fram skolbibliotekens roll för ökad medie- och informationskunnighet.

– Konferensen gav en bra bild av komplexiteten i frågan och hur många sektorer som berörs. Många röster hördes också kring behovet av en rejäl, nationell satsning för ökad MIK. Det räcker inte med fina ord i styrdokument. Det behövs en nationell målbild och ett ramverk för MIK i Sverige, vilket skulle tydliggöra även bibliotekens roll. Biblioteken kan inte ensamma driva MIK-utvecklingen, berättar Jenny Nilsson efter dagen.

Alice Bah Kuhnke. Foto: Jenny Nilsson

Syftet med konferensen var att föra en framåtblickande och gränsöverskridande diskussion för att finna modeller för att ytterligare främja medie- och informationskunnigheten utifrån ett demokratiperspektiv. Bland de medverkande på plats fanns Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Bah Kuhnke berättade bland annat om regeringens kommande beslut om strategi för en stark demokrati, där MIK kommer att lyftas fram som avgörande för att människor ska kunna delta fullt ut i demokratin och samhället.

En utgångspunkt för programmet var en kunskapsöversikt rörande MIK, och sedan hölls flera samtal och presentationer kring vems ansvar frågorna är, och hur samhället bör arbeta med MIK. Goda exempel lyftes fram, bland annat från Ann Wiklund från Digidelnätverket och Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen.

Konferensen avslutades med slutsatser och ett framåtblickande scenario, och under en gemensam diskussion lyfte föreningens Jenny Nilsson fram skolbibliotekariernas viktiga del i MIK för barn och ungdomar:
– KB:s nya biblioteksstatistik visar att biblioteken har en viktig roll för att höja medborgarnas IT-kompetens, och MIK ingår som en naturlig del i det arbetet. I den forskningsöversikt som Cecilia Gärdén tog fram för Nationell biblioteksstrategi förra året, ”Skolbibliotekens roll för elevernas lärande”, konstaterar hon att studierna visat att elevernas medie- och informationskunnighet ökar med kompetenta skolbibliotekarier. En fortsatt politisk satsning på bemannade skolbibliotek är därför en viktig del i ökad medie- och informationskunnighet i Sverige.

Läs Cecilia Gärdéns ”Skolbibliotekens roll för elevernas lärande” (pdf)

Unesco Sverige sände en del av konferensen live på sin Facebook-sida (nytt fönster)