Tillsammans med Svensk biblioteksförening uppmärksammar Natur & Kultur skolbibliotekens viktiga roll för läsning och läsutveckling. Tre skolor får ekonomiskt stöd från Natur & Kultur för att utveckla sina skolbibliotek till en kraftfull pedagogisk resurs.

Ett av syftena är att lärdomarna ska komma fler skolor till del. Med stödet fortsätter Natur & Kultur sin långsiktiga satsning för att stärka barn och ungas läsning.

– Idag duggar rapporterna om sjunkande läsförmåga tätt. Tillgång till bemannade skolbibliotek är ett sätt att vända den negativa trenden. Natur & Kultur ser läsning som en nyckel till att kunna engagera sig i sin omvärld och göra sin röst hörd. Därför ger vi inte bara ut läromedel och böcker som stöttar och inspirerar till läsning. Vi stöder också en rad läsfrämjande organisationer och initiativ. Stödet till skolbiblioteken är det senaste av dessa, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

– Många skolor bedriver en framgångsrik skolbiblioteksverksamhet, men ännu saknar över hälften av eleverna i Sverige tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat. En skolbibliotekarie kan hjälpa till att hitta det man söker, skapa läsfrämjande aktiviteter tillsammans med pedagogerna – och inte minst hjälpa barn och unga att hitta till sin egen läsning, säger Björn Orring, tf generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.

Ett syfte med stödet är att sprida goda erfarenheter med att utveckla bemannade skolbibliotek. Ett annat syfte är att visa politiker och andra beslutsfattare framgångsrika metoder för att stoppa den sjunkande läsförmågan.

– Det här stödet ger oss möjlighet att dra lärdomar som kan användas för att skala upp arbetssättet på nationell nivå. Vi hoppas att det kommer kunna fungera som en modell för andra skolor. Det är varje barns rättighet att få erövra förmågan att läsa. Det handlar i slutändan om demokrati och att ges förutsättningar att delta i samhället fullt ut, säger Linnéa Lindqvist, biträdande rektor på Hammarkullsskolan.

De tre skolorna som får stöd av Natur & Kultur är:

Hammarkullsskolan i Göteborg. Här har den stora majoriteten av eleverna ett annat modersmål än svenska. Med stödet från Natur & Kultur kommer skolan fortsätta att utveckla sitt läsfrämjande arbete, bland annat genom boksamtal och lektioner i biblioteket och bokklubbar. Hammarkullsskolans bibliotekarie ska stötta bibliotekarierna på närliggande Emmaskolan och Nytorpsskolan att utveckla sina skolbibliotek och läsfrämjande aktiviteter.

Norrevångsskolan och Carl Engströmgymnasiet i Eslövs kommun. Här kommer många elever från studieovana hem och många högstadieelever går vidare till gymnasiets yrkesprogram. Med stödet från Natur & Kultur kommer skolbiblioteken att stärka samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier i det pedagogiska arbetet, upprätta bokklubbar, köpa in fler böcker och anordna författarbesök, inte minst på yrkesprogrammen.

Natur & Kultur stöder även flera andra läsfrämjande verksamheter och projekt som bland annat:

Den stora läsutmaningen, tävlingen där den Åk 4-klass som läser mest vinner en skolresa.

En bok för allas produktion av böcker till högstadieelever i socioekonomiskt utsatta områden.

Författarcentrum Östs projekt På riktigt – om sakprosa i skolan, som förmedlar författarbesök till skolor, bibliotek och organisationer.

Författarcentrums projekt Jag skriver i dina ord som förmedlar författarbesök och arrangerar en poesitävling.

Läsfrämjarinstitutets verksamhet Läslandet för små barn och deras medföljande vuxna.

Ortens bästa poet och ortens bästa penna, två skrivtävlingar som drivs av Förenade Förorter.

Natur & Kultur gör nu också en satsning på ökad utgivning av kvalitetsböcker inom barn- och ungdomsområdet och anställer förläggaren Jenny Franke.

Fotot av Per Almgren taget av Kristian Pohl.