Svensk biblioteksförening har flera intressanta och viktiga expertnätverk. Ett av dem är Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning.

Vi har pratat med Åsa Forsberg, som bland annat arbetar med tillgänglighet och UX på Universitetsbiblioteket i Lund. Hon har varit med i nätverket sedan det bildades 2018 och är idag kontaktperson för nätverket.

Varför gick du med i nätverket?
– Tillgänglighet och stöd till studenter med funktionsnedsättning blir allt viktigare frågor på både mitt och andra lärosäten. Nätverket erbjuder en möjlighet att samverka och diskutera de frågorna, lära av varandra och få nya perspektiv.

Vilken är den viktigaste frågan för er just nu?
– En fråga som är angelägen för nätverksmedlemmarna är hur studenter kan använda teknik som appar, inbyggda hjälpmedel i datorerna och nya funktioner i standardprogram för att kompensera läs- och skrivnedsättningar. En specifik fråga som också diskuteras mycket just nu är bibliotekens roll att hantera talböcker vid tentamen då studenter får ha med sig litteratur. Utvecklingen går mycket snabbt vad gäller talsynteser och andra tekniska applikationer som riktar sig specifikt till personer med läs- och skrivnedsättning. Samtidigt utvecklas standardapplikationer som exempelvis Word, vilket är mycket positivt. Nätverket är ett bra forum för att hålla sig à jour med utvecklingen och att utbyta erfarenheter.

Vad är det bästa med att vara med i nätverket?
– Att vi har ett så bra erfarenhetsutbyte i nätverket och att medlemmarna är så generösa med att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Varför är det viktigt med ett nätverk om service till studenter med läs- och skrivnedsättning?
– Det varierar hur det ser ut på det olika lärosätena men överlag är det på varje högskolebibliotek relativt få personer som jobbar just med tillgänglighetsfrågor och stöd till studenter med läs- och skrivnedsättning. Nätverket fyller en viktig funktion för medlemmarna som både kan diskutera konkreta frågor med de kollegor på andra lärosäten som jobbar med samma arbetsuppgifter och vidareutveckla sin kompetens. Antalet studenter med funktionsnedsättningar ökar kontinuerligt på högskolorna och adekvat stöd kan vara direkt avgörande för huruvida en student faktiskt har möjlighet att ta sin examen.