Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha minst ett folkbibliotek, men den enda närmare regleringen är att de ska vara ”tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov”. Över tid har antalet folkbiblioteksenheter sjunkit, från drygt 1500 i mitten av 1990-talet till dagens drygt 1100. Antalet bibliotek är en fråga med politisk laddning.

Malin Ögland, universitetsadjunkt på Högskolan i Borås.

Att antalet över tid minskat användes exempelvis i argumentationen när regeringen häromåret anslog 250 miljoner extra till folkbiblioteken. Men varför minskar antalet biblioteksenheter? Den frågan har SKL tillsammans med Högskolan i Borås aktualiserat i rapporten Varför lägger man ner biblioteksfilialer? Vi ställde några frågor till rapportförfattaren Malin Ögland, som även sitter i Svensk biblioteksförenings styrelse, om innehållet och resultaten.

Varför behövs den här rapporten?
– Det är viktigt att fördjupa och i viss mån problematisera vad man kan, och inte kan, få ut av statistik. Nu ser vi sedan många år, via nationella biblioteksstatistiken, att antalet bibliotek minskar i Sverige. SKL ville med denna rapport och ett litet urval av kommuner se vad skälen till detta kan vara.

Vad är de viktigaste slutsatserna?
– De viktigaste slutsatserna är att bara för att en kommun fyllt i en lägre siffra i rutan för antalet bemannade serviceställen än året innan, så betyder det inte per automatik att kommunen har lagt ned ett bibliotek. I denna lilla studie såg vi exempel på bibliotek som gått från att vara bemannat till endast meröppet, att det tillfälligt stängts på grund av ombyggnad eller lagts i malpåse i väntan på en ny lämplig lokal. Här finns förstås också exempel på kommuner som lagt ned bibliotek och då har sviktande ekonomi varit en av orsakerna, men i kombination med ett ständigt pågående utvecklingsarbete där ambitionen är att erbjuda en så relevant biblioteksverksamhet som är möjligt.

Vilka frågeställningar skulle man kunna undersöka vidare?
– Vilken del av biblioteksverksamheten är, så att säga, beroende av ett fysiskt, bemannat rum? Jag tycker att kommuner är bra på att hitta lösningar för distribution av medier, men jag skulle vilja ha studier som tydligare beskriver biblioteksrummets betydelse utifrån ett användarperspektiv. Nu satsas det också på bokbilar och bokbussar på många ställen i landet och vad jag kunde se på Bokmässan så finns en variation av lösningar vad gäller storlek, utrustning och bemanning. Jag hoppas att dessa satsningar kommer att följas och utvärderas.

Här kan du läsa hela rapporten, öppnas i nytt fönster!