Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått ett nytt regeringsuppdrag att kartlägga brottslighet på bland annat bibliotek. Detta för att klargöra huruvida det behövs en reglering om tillträdesförbud.

”Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek. Kartläggningen syftar till att ge en bild av förekomsten och karaktären på brottsligheten och ordningsstörningarna, inklusive vilken typ av brott och ordningsstörande handlingar som begås samt huruvida handlingarna riktas mot personal eller besökare. Brå ska om möjligt även belysa i vilken omfattning brotten och ordningsstörningarna begås av straffmyndiga personer.” Så står det i regeringsbeslutet från 20 februari.

Bakgrund i tidigare utredning

Bakgrunden är att regeringen i januari 2018 gav en utredare i uppdrag att överväga om personer ska kunna stängas ute från butikslokaler, simhallar och andra liknande platser dit allmänheten har tillträde, till exempel för att dessa tidigare begått stölder eller andra brott eller på annat sätt misskött sig. Utredaren såg då inte tillräckligt starka skäl för en reglering som möjliggör utestängning av straffmyndiga personer från till exempel bibliotek. En position som Svensk biblioteksförening höll med om i sitt remissvar:

”Våra folkbibliotek speglar alltid det omgivande samhället och samhällsproblem måste lösas med ett brett angreppsätt, inte med ineffektiva signalåtgärder”, skrev föreningen bland annat i sitt yttrande.
Läs hela vårt yttrande ”Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (2019:1)” (pdf)

”Kan ge objektiv grund”

Denna nya kartläggning Brottsförebyggande rådet ska genomföra görs för att regeringen anser att det krävs mer kunskap om hur problematiken med brottslighet och ordningsstörningar ser ut på specifikt simhallar och bibliotek.
– Vi välkomnar Brås uppdrag som kan ge en objektiv och bra grund för eventuella framtida beslut, kommenterar Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 september 2020.