Svensk biblioteksförening vill med denna rapport göra några nedslag i aktuell läsforskning och ge en inblick i det läsfrämjande arbete som bedrivs på folkbibliotek och skolbibliotek, men också den regionala biblioteksverksamhetens stöd för utveckling av det läsfrämjande arbetet. Det är förstås ett enormt ämne.

Vårt huvudfokus är barn och unga, i linje med den prioritering dessa har i bibliotekslagen. Målgruppen för rapporten är förstås verksamma inom biblioteken, men förhoppningen är att den också kan ge beslutsfattare en inblick i vad biblioteken och bibliotekarierna bidrar med när det gäller läsning. Den är inte menad som en handbok utan mer som en utgångspunkt för en diskussion om det som är en så central del i biblioteksarbetet – läsfrämjande.

Rapporten skrevs under våren 2021 och påverkades då förstås av den pågående covid19-pandemin. Arbetet på biblioteken såg annorlunda ut än det vanliga, och läsfrämjande för barn och unga bedrevs delvis i andra former.

– Vi fick hjälp av våra aktiva medlemmar inom Expertnätverket för skolbibliotek och Expertnätverket för barn- och ungdomsbibliotek för att begränsa området något. Vilka aspekter kring läsforskning och forskning kring läsfrämjande är de särskilt intresserade av? Har de någon ”favorit-forskare” som de ofta återkommer till? När vill de ha ”mer på fötterna” kring läsning och läsfrämjande? Responsen var stor och tyvärr kan vi i denna rapport inte täcka alla aspekter och ge svar på alla frågor. Vi hoppas att dessa texter kan fungera som utgångspunkt för reflektioner och vidare fördjupning inom läsforskningsområdet, säger Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening.

Till rapporten