-Hot och våld mot kulturutövare är ett hot mot demokratin. Det är viktigare än någonsin att inte rädslan urholkar yttrandefriheten och tillåts begränsa det offentliga samtalet, säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening i en kommentar till rapporten.

I våras presenterade Myndigheten för Kulturanalys rapporten Hotad kultur? där det framgick att hot trakasserier, våld, stöld eller skadegörelse har drabbat var tredje författare och konstnär någon gång. Nu har en uppföljning kommit som bygger på 25 intervjuer med företrädare för konsthallar, bibliotek, förlag, museer och kulturredaktioner. Syftet är att beskriva uppdragsgivares erfarenheter av hot och våld mot konstnärer och författare, hur de ser på sin roll när det gäller dessa frågor, samt vilka konsekvenser detta kan få för kulturutövandet. Sammanfattningsvis visar rapporten att:

-Det finns ett stort engagemang hos arrangörer att bemöta och förebygga hot och våld mot konstnärer och författare som de ger uppdrag till.

-Det råder osäkerhet i vem som ska ta ansvar för att säkerställa en trygg arbetssituation för konstnärer och författare beroende på anställningsformen, då många är frilansare med kortare uppdrag.

-Större institutioner har bättre möjligheter att arbeta förebyggande och har ofta utarbetade rutiner och checklistor inför publika arrangemang.

-Det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte mellan kulturinstitutioner för att lära av varandra för att kunna hantera förekomsten av hot och våld.

Värdar eller väktare, öppnas i nytt fönster