Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket (KB) har gjort en studie av ett fyrtiotal museer för att kartlägga hur de arbetar med vetenskaplig informationsförsörjning. Studien visar bland annat att 14 av 26 museer har eget fysiskt bibliotek. Men 9 av 25 svarar att den vetenskapliga informationsförsörjningen är bristfällig.

Studien gjordes i form av en webbenkät där frågorna bland annat handlade om inflödet av vetenskaplig information till museet. Även om inte alla museer bedriver egen forskning ska den utåtriktade verksamheten vara kunskapsbaserad, och man förväntas ha hög kompetens inom sitt ämnesområde. Det är därför väldigt viktigt att museerna har tillgång till korrekt, kvalitetsgranskad och uppdaterad forskning.

Hur ser inflödet av informationsresurser ut på museerna?

Vår studie visar att det vanligaste är att de anställda använder museets egen biblioteksverksamhet (19 av 26 angav detta svar) eller tar del av information i öppet tillgäng­liga publikationer (18 av 26 angav detta svar).

  • 14 av 26 har ett fysiskt bibliotek med utbildad bibliotekarie.
  • 10 av 26 har ett fysiskt bibliotek utan utbildad bibliotekarie.
  • 14 av de 25 som besvarat frågan om museet har den vetenskapliga informationsförsörjning som behövs för verksamheten har svarat att tillgången är god eller fullgod.
  • 9 av 25 svarar att den är bristfällig, eller mycket bristfällig.
  • 9 av 25 skulle vilja ha bättre tillgång till licensierade e-medier så som e-tidskrifter, databaser och e-böcker.

Läs hela rapporten:
Läs hela rapporten ”Museers tillgång till bibliotek och forskning” (pdf)

En fortsättning av studien ”På vetenskaplig grund?”

I juni 2017 publicerade KB och Svensk biblioteksförening rapporten ”På vetenskaplig grund?”. Studien fokuserade på de statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forskning och hur de arbetar med vetenskaplig informationsförsörjning. Resultatet visade på brister: en betydande del av myndigheterna önskade sig ökad tillgång till elektroniska informationsresurser och avsatt samlad kompetens för upphandling av licenser till elektroniska medier. Det fanns också ett tydligt behov av mer stöd och högre krav på publicering och öppen tillgång.
Läs hela rapporten ”På vetenskaplig grund?” (pdf)

Fysiskt bibliotek viktigt för informationsförsörjningen

Sammanfattningsvis är forskare på museerna mer nöjda med informationsförsörjningen än forskarna på myndigheter. Ett av skälen till det kan vara att de flesta forskare på museerna har tillgång till ett fysiskt bibliotek, medan det på myndigheterna bara var hälften av de svarande som hade tillgång till ett fysiskt bibliotek.