EU-parlamentet har nu antagit sin position om nya upphovsrättsregler inför den fortsatta lagstiftningsprocessen. I den svenska medierapporteringen har det varit stort fokus på upladdningsfilter och den utökade upphovsrätten för nyhetspublikationer, den så kallade länkskatten. Men förslaget är betydligt mer omfattande än så.

”EU-parlamentets förslag till nya upphovsrättsregler innehåller några bra och några riktigt dåliga förslag. Sett till helheten är det tråkigt att parlamentet inte röstat för kunskapsspridning, kreativitet, innovation och bibliotekens möjligheter i en digital värld. Vi kommer nu återigen att uppvakta den svenska regeringen för att om möjligt förbättra förslagen innan de slutgiltigt klubbas”, säger Björn Orring på Svensk biblioteksförening.

Förslaget innebär att det kommer att finnas ett undantag i upphovsrätten som medger text- och datautvinning för forskningsinstitutioner. Det är tyvärr inte så omfattande som Svensk biblioteksförening hade hoppats. Medlemsländerna föreslås också kunna ha utökade undantag. Det gör att det kan bli olika regelverk i olika medlemsländer, vilket går emot själva grundidén med upphovsrättsdirektivets mål att skapa ett enhetligt regelverk.

Ett undantag för att använda upphovsrättsskyddat material i utbildning finns med, dock begränsas det till att omfatta formellt lärande och inte det informella lärande som sker vid exempelvis kulturarvsinstitutioner såsom bibliotek.

Kulturarvsinstitutioner, däribland bibliotek, föreslås få rätt att digitalisera sina samlingar i bevarandesyfte. En nyhet är också att digitalisering av verk med utslocknat upphovsrättsligt skydd inte ska beläggas med ny upphovsrätt. Detta är positivt, men Svensk biblioteksförening har argumenterat för ett undantag som även omfattar tillgängliggörande av digitaliserade verk.

Den utökade upphovsrätten för nyhetsartiklar finns alltjämt med, i något urvattnad form. Svensk biblioteksförening menar fortfarande att det ur ett användarperspektiv försvårar tillgången, användandet och vidarespridningen av kunskap och information. Det är också svårt att se, utifrån de erfarenheter som finns från andra länder, att det kommer att påverka nyhetsmediers intäkter.

De föreslagna reglerna om uppladdningsfilter för onlineplattformar är djupt problematiska. Dels riskerar filtren att hindra innovation, och utvecklingen av nya tjänster, men de skulle även medföra stora merkostnader för universitet och bibliotek.

Nu kommer parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet att jämka sina ställningstaganden i en så kallad trilog innan ett slutgiltigt direktiv beslutas. EU-direktivet ska sedan implementeras i svensk lagstiftning. Processen är alltså långtifrån över och det är därför svårt att veta i detalj hur det kommer påverka svenska bibliotek och deras användare.

Här kan du läsa en intervju som föreningen gjort med Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitetsbibliotek, om vilken betydelse det kan få för bibliotekssektorn.

EU-parlamentets position (engelsk text, öppnas i nytt fönster)