”Det är bekymmersamt att tillgången till aktuella forskningsresultat inte bara är ojämlik utan ibland direkt bristfällig för så många myndigheter, säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare vid Svensk Biblioteksförening. Statliga myndigheter, främst de med särskilt kunskapsintensiv verksamhet, bör ges i uppdrag av regeringen att redovisa hur de säkrar sin vetenskapliga informationsförsörjning. ”

Svensk biblioteksförening har, tillsammans med Kungliga biblioteket, genomfört en undersökning kring vetenskaplig informationsförsörjning vid statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forskning. Undersökningen presenteras i den rapport som vi publicerar idag.

Undersökningen genomfördes genom en enkät som skickades till Vetenskapsrådets nätverk för statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forskning. Av de 59 myndigheter som ingår i nätverket svarade 46 stycken, d.v.s. 78 procent.

I rapporten ”På vetenskaplig grund?” framkommer det att endast fyra procent av de tillfrågade myndigheterna anser sig ha tillgång till fullgod vetenskaplig informationsförsörjning. 41 procent ansåg att informationsförsörjningen var bristfällig eller mycket bristfällig. I enkäten efterfrågas även hur myndigheterna publicerar sina forskningsresultat. Vanligast är att man publicerar sina resultat i form av rapporter i pdf-format på myndighetens webbplats. Endast tre av tio uppger att man publicerar sitt material med persistenta länkar. Myndigheternas inställning till öppen tillgång (open access) är också efterfrågad i enkäten. Ungefär en tredjedel har en policy kring hur man ska förhålla sig till öppen tillgång.

I rapporten har vi identifierat ett antal behov hos myndigheterna. Det handlar till stor del om tillgång till elektroniska resurser men också kompetensen kring att upphandla och tillgängliggöra dem inom myndigheten. Det finns även ett behov av stöd kring spridning av vetenskapliga resultat och hur man kan hantera frågor kring öppen tillgång. Vår avslutande reflektion kring detta är att bibliotekarieprofessionen besitter den kompetens som skulle vara till stor nytta i de här frågorna.

Rapporten kan fritt laddas ned här.

Här kan du läsa hela debattartikeln i sin helhet!