Jenny Nyströmskolans bibliotek fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2022 för projektet ”Läsambassadörer för ungas läslust”. Vi har pratat med Isabelle Sjödin, bibliotekarie på skolbiblioteket, om vad stödet har inneburit för skolans läsfrämjande arbete.

Projektet, som drivs av skolbibliotekarierna Isabelle Sjödin och Hanna Berg Carlsson, innebär att skolans bibliotek startade upp en bokklubb som är helt och hållet styrd av elever. Tanken var dels att klubben skulle bli en plats för elever att samlas kring sitt läsintresse utanför skolarbetet, och dels att inspirera andra elever och locka till läsning.

Hur har stödet använts hittills?
– Vi har hittills använt stödet till att ta fram knappar till våra medlemmar, detta gjordes innan läsårets första möte av oss bibliotekarier. Tanken var att klubben lättare kan samlas och känna sig delaktiga under en synlig logga. Just nu diskuterar klubben om de ska skapa mer merch i form av munkjackor och tygpåsar – som ett sätt att synliggöra bokklubben på skolan – eller om pengarna ska gå till att köpa in böcker till klubben, säger Sjödin.

Vad har ni fått för reaktioner på projektet?
– Vi har upplevt att reaktionerna på projektet har varit positiva bland både elever, pedagoger och rektorer. En kort informationskampanj hölls i klasserna för alla förstaårselever, här samarbetade vi med mentorerna och lärarna, svarar Sjödin.

Hur har intresset varit för läsklubben?
– Förra hösten fick vi fler anmälningar till att gå med i klubben men det var färre som dök upp på första mötet. Den här hösten hade vi lite färre anmälningar men det var fler som dök upp på första mötet och det här året har vi många nya aktiva medlemmar. Det ser vi som en positiv utveckling, anser Sjödin.

Har ni haft några svårigheter i projektet, och i så fall vilka?
– När vi startade förra hösten hade vi medlemmar som läste sitt sista år på skolan och det var få som var aktiva i klubben för att de behövde prioritera sina studier, säger hon.

Hur ser framtiden för projektet ut?
– Vi vill försöka hålla igång bokklubben i framtiden, men vi vill i fortsättningen satsa på att få med förstaårselever och att vi kör igång med klubben tidigt på höstterminen. Detta eftersom att klubben kan vara ett sätt för eleverna att komma in i en gemenskap på skolan, ett sätt att träffa elever som går i andra klasser eller att vidare förankra de vänskapsband man har knutit med sina klasskamrater, berättar Sjödin.