Kulturrådet har tittat på folkbibliotekens framtida behov av statliga stöd i en rapport med samma namn. Samtal med representanter från kommuner, regioner, lärosäten och myndigheter ger en bild av ett folkbiblioteksväsende i behov av statligt stöd.

Behoven av stöd varierar. I små kommuner behövs stödet för att ta sig över miniminivån för att hålla biblioteken öppna, det vill säga klara av uppdragen i lag och biblioteksplaner. I större kommuner handlar behoven om till exempel profilering av biblioteksverksamhet i olika stadsdelar och innovation.

Kulturrådet sammanfattar folkbibliotekens utvecklingsbehov som ekonomiska stöd, kunskapsstöd, systemstöd och kvalitetsstöd.

– Kulturrådets rapport visar att kommunernas finansiering av folkbiblioteken inte räcker till och att statligt stöd behövs på olika sätt inom i princip samtliga verksamhetsområden, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening.

I rapporten rekommenderar Kulturrådet att det utvecklas långsiktiga och permanenta stöd till folkbiblioteken. Såväl Stärkta bibliotek som Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier har slagit väl ut, men de är tillfälliga bidrag som gör det svårt för verksamheterna att planera långsiktigt. Vidare rekommenderar Kulturrådet att statliga stöd ges till följande: verksamhetsutveckling och kompetensutveckling, stärkt gemensam infrastruktur och gemensamma digitala tjänster samt stärkt samverkan mellan biblioteksmyndigheterna och sektorn.

– De samhällsutmaningar som vi står inför kräver ett starkt biblioteksväsende, där folkbiblioteken är den del av sektorn som ska vara tillgänglig för alla, säger Silvia Ernhagen.

I förslaget till ny kultursamverkansmodell, Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, föreslås att statliga bidrag till folkbiblioteken ska ingå i den nya modellen.

– Kulturrådets rapport visar på behovet av statligt stöd till folkbiblioteken inom samtliga områden, och det är bråttom. Vi kan inte vänta på en eventuell ny kultursamverkansmodell. Många folkbibliotek går redan på svältkur, vilket drabbar arbetet med såväl läsfrämjande som demokrati. Regeringen måste lyssna på Kulturrådet och skyndsamt utveckla stöd till folkbiblioteken, säger Silvia Ernhagen.