Idag har regeringen presenterat den länge emotsedda forskningspropositionen. Tyvärr konstaterar vi att det fortfarande saknas tydliga besked om hur regeringen vill gå vidare med öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Regeringen nämner inte heller upphovsrätten och de reformer som föreslagits av EU-kommissionen. Slutligen berörs inte vetenskaplig informationsförsörjning vid de forskande myndigheterna.

-Vi är många som väntat på att regeringen ska ge konkreta svar på hur övergången till ett öppet vetenskapssystem ska gå till. Tyvärr ger forskningspropositionen inga nya besked säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

Öppen tillgång
I våras beslutade regeringarna inom EU att gå över till ett öppet vetenskapssystem, ett tydligt och mycket positivt besked för att främja öppenhet, innovation och delaktighet. Förväntningarna på att forskningspropositionen skulle innehålla tydliga besked om hur detta ska gå till i Sverige har därför varit höga. Tyvärr innehåller inte propositionen något nytt utan vi får vänta ytterligare på att få veta hur uppdragen till Vetenskapsrådet och KB kommer att se ut. Att tillgängliggöra forskningsdata och forskningsresultat för alla som behöver dem är mycket angeläget och vi är därför besvikna på dagens besked.

Upphovsrätt
I forskningspropositionen skriver regeringen om behovet av ökat utbyte och samverkan mellan forskning och industri, vilket är positivt. Tyvärr nämns inte de hinder för att möjliggöra exempelvis text- och datautvinning som hindras av dagens upphovsrätt. Det behövs regler som underlättar samarbete och kunskapsutbyte. Lagstiftningen måste anpassas till den tekniska utvecklingen där upphovsrättsliga regler tar hänsyn till allas rätt till fri tillgång till kunskap och information. Vi saknar tydliga ställningstaganden från regeringen på detta område.

Myndigheternas informationsförsörjning
Vi saknar besked på hur de forskande myndigheternas vetenskapliga informationsförsörjning ska tryggas. Utanför universitets- och högskolesektorn har myndighetsbibliotek och andra specialbibliotek ofta svårigheter att få tag i de digitala resurser som behövs i verksamheten, i huvudsak på grund av höga licenskostnader. En övergripande strategi saknas för hur dessa utmaningar ska hanteras saknas alltjämt.

Slutligen är det förvånande att regeringen inte alls berör forskningsbibliotekens roll i den nationella forskningsinfrastrukturen. Det hade varit önskvärt med en modern och adekvat beskrivning av deras betydelse.