Den 17 december presenterades regeringens förslag till forskningspolitik för åren 2021–2024. Det övergripande målet är att Sverige fortsatt ska vara en av världens mest framstående forskningsnationer.

– Det är tydligt att regeringen ser samma utmaningar inom forskningspolitiken som Svensk biblioteksförening gör rörande öppen vetenskap och behovet av stärkta forskningsmiljöer för humaniora och samhällsvetenskap, säger Lisa Gemmel, utredare på Svensk biblioteksförening.

– Det är positivt, och viktiga steg för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna vara en konkurrenskraftig forskningsnation. Däremot önskar vi fortfarande en politik och strategi för hur myndigheter ska kunna ta del av forskningsresultat. Nuvarande ordning försvårar forskningsarbetet på myndigheterna.

Svensk biblioteksförening är en av de organisationer som får möjlighet att komma med inspel inför framtagandet av forskningspropositionen. 2019 skickade vi in våra förväntningar på det förslag som nu presenterats:
Synpunkter på regeringens forskningspolitik (pdf)

När vi nu stämmer av våra förväntningar med innehållet i regeringens förslag finns det flera positiva inslag:

  • Det är positivt att uppdraget för Vetenskapsrådet och KB stärks vad gäller öppen tillgång. Det är en framgång att all offentligt finansierad forskning som publiceras från och med i år ska publiceras öppet och tillgängligt.
  • Det är också positivt att omställningen till öppen forskningsdata ska vara genomförd till 2026.
  • Det är bra att regeringen nämner forskningsbiblioteken som en del av infrastrukturen för svensk forskning. För närvarande arbetar en utredning med frågan hur infrastrukturen för forskning ska kunna stärkas, och vi har en pågående dialog med utredningen och landets forskningsbibliotek i frågan.
  • Vi välkomnar satsningen på forskarskolor inom samhällsvetenskap och humaniora. Vi har tidigare föreslagit en satsning på fler doktorander inom biblioteks- och informationsvetenskap för att stärka kompetensförsörjningen inom ämnet.
  • Vi saknar dock fortfarande en politik för hur myndigheter ska kunna ta del av forskningsresultat så att de kan fatta informerade beslut, tillhandahålla korrekt information och förankra sitt arbete i vetenskapliga metoder och teorier.

Läs hela forskningspropositionen:
Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (pdf)