Svensk biblioteksförening har lämnat ett remissvar på ”Låt fler forma framtiden”, 2014 års Demokratiutredning (SOU 2016:5). Utredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. I fokus är det som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, alltså individers möjligheter att utöva inflytande på andra sätt än genom allmänna val. Utredningen spänner över många områden, varav flera har bäring på bibliotekssektorn.

Föreningen har i sitt remissvar bland annat lyft fram bibliotekens roll och betydelse för att stärka det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotek är ett av samhällets bästa svar också på framtidens demokratiska utmaningar, de fungerar som mötesplats för alla människor och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar. Utredningen konstaterar exempelvis att det behövs fler öppna mötesplatser i landets kommuner, en uppfattning vi delar. Därför är dagens utveckling, där antalet bibliotek stadigt minskar, särskilt allvarlig. Här har huvudmännen i landets kommuner ett stort ansvar för att folkbiblioteken får de resurser som behövs för att leva upp till de krav som bibliotekslagstiftningen ställer.

Vidare behandlar utredningen den kritik som riktas mot dagens skola av såväl Skolinspektionen samt Skolverket, på grund av att alltför många elever inte får tillräckliga kunskaper i kritiskt tänkande och källkritik. Att en tredjedel av eleverna i årskurs 7-9 uppger att de inte alls får någon undervisning i källkritik är mycket allvarligt. Det leder till att de är sämre rustade för att delta i den demokratiska beslutsprocessen och göra sin röst hörd. Föreningen lyfter i svaret fram behovet av att bemanna landets skolbibliotek. Trots lagkrav saknas det helt bemannade skolbibliotek i en tredjedel av landets kommuner. Menar vi allvar med att stärka ungas kunskaper i MIK är en satsning på skolbiblioteken helt nödvändig.

Utredningen lämnar också en rad förslag för att öka möjligheterna till delaktighet och möjligheterna till inflytande för intresseorganisationer. I remissvaret lyfter Svensk biblioteksförening fram att en öppen och transparent demokratisk process är en förutsättning för en vital demokrati. I detta ligger att så många olika röster som möjligt ska kunna göra sig hörda. Att låta fler röster komma till tals under den demokratiska processen förbättrar kunskapsunderlaget och stärker legitimiteten i de politiska besluten. Föreningen bejakar flera av de förslag som utredningen lämnat som syftar till att öka möjligheterna för organisationer att exempelvis delta i remissrundor och samråd under den politiska processen.

Här kan du läsa Svensk biblioteksförenings yttrande i sin helhet (pdf) öppnas i nytt fönster.