Svensk biblioteksförening har lämnat in remissvar på utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningens uppdrag har varit att främja insyn, delaktighet och inflytande för enskilda och organisationer i frågor som beslutas av EU. I svaret framhåller föreningen bland annat att möjligheterna till inflytande och delaktighet i pågående lagstiftningsprocesser inom EU behöver utvecklas.

Kunskapsnivån om EU behöver också höjas vilket förutsätter förändringar i grund- och gymnasieskolans styrdokument. Slutligen behöver regeringens och myndigheters information om löpande lagstiftningsarbete inom EU stärkas.

EU-medlemskapets har inneburit en förskjutning av makt till förmån för regeringen vilket måste kompenseras med åtgärder som leder till ökad insyn och påverkansmöjligheter. Frågor som är under beredning inom EU bör regeringen löpande förankra och inhämta synpunkter på, framför allt betydligt tidigare i processen. Detta skulle förbättra möjligheterna till delaktighet, insyn och påverkansmöjligheter för enskilda och organisationer. Det skulle också förbättra kvaliteten på lagstiftningen om fler åsikter och erfarenheter gavs möjlighet att komma till tals innan beslut fattas. Kunskapsnivån och förståelsen för lagstiftningsprocessen inom EU skulle också öka vilket torde bidra till en mer vital samhällsdebatt.

Behovet av korrekt och saklig samhällsinformation är nödvändig för att människor ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning och delta fullt ut i samhällslivet. Detta gäller inte minst EU-frågor där kunskaperna är sämre och intresset lägre. Här spelar landets folkbibliotek en viktig roll för att säkerställa allas tillgång till information, på många olika språk i tillgängliga format. De används också i allt högre grad som en arena för aktiviteter även för samhällsfrågor. Biblioteken står redo att axla ett större ansvar för att arbeta för fri tillgång till information och ett fritt meningsutbyte i enlighet med bibliotekslagen, förutsatt att bibliotekshuvudmännen tar sitt ansvar för finansiering och bemanning.

Här kan du läsa Svensk biblioteksförenings yttrande i sin helhet (pdf) öppnas i nytt fönster.