”Tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen och värna yttrandefriheten”. ”Främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning”.

Detta är utdrag ur Svensk biblioteksförenings stadgar, och del av vårt grundläggande uppdrag. I fokus för vårt arbete står alltid övertygelsen att biblioteken är en grundbult i den demokratiska utvecklingen. Vår vision är ett samhälle och en värld där alla kan använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Och vi tror på bibliotek som ett av samhällets bästa svar också på framtidens demokratiska utmaningar.

Under Bokmässan i nästa vecka fokuserar vi på att föra upp dessa fundamentala frågor på agendan, och därigenom peka på bibliotekens starka ställning som stöttepelare för demokratin och bibliotekariens roll som guide i informationsflödet. Under Meg, som i år pågår samtidigt som Bokmässan, kommer vi att diskutera frågan kring mediers trovärdighet och hur biblioteken kan rusta medborgarna för att möta utmaningarna som falsk fakta och filterbubblor.

Samtal kring yttrandefrihet och fri åsiktsbildning

I seminarieform kommer föreningen också att föra ett samtal kring yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. Inbjudna gäster kommer inte enbart från bibliotekssektorn, utan representerar också journalistkåren, förlagen och public service som har liknande uppdrag.
– Det offentliga samtalet formuleras både i public service, på bibliotek, och i förlagsverksamhet. Alla brottas med samma frågor kring att publicera eller inte, att köpa in eller inte, och hanterar därmed yttrandefrihet dagligen. I Sverige har vi fri åsiktsbildning, men i dagsläget – när många av våra förväntningar på vad vi gemensamt står för förändras – behöver vi diskutera ords betydelser och hur man kan komma till olika slutsatser kring publicering och inköp utifrån samma förutsättningar, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Vår monter D01:19 kommer att tapetseras med värdeord som visar vårt tydliga ställningstagande i demokratifrågan, och vårt fokus på bildning och tillgång till kunskap. Vår förhoppning är att montern blir en mötesplats för våra medlemmar och andra med intresse för vår idé och verksamhet.
– Tanken med montern är att den ska illustrera ett modernt bibliotek och visa upp vår värdegrund. Vi kommer också att ha en 2,2 meter hög projiceringsyta där vi visar upp delar av bibliotekariernas vardag. Bokmässan har varit och ska fortsätta att vara bibliotekariernas arena, säger Svensk biblioteksförenings formgivare Andrzej Olas.

Våra seminarier under Meg och Bokmässan