Under pandemiåren 2020 och framåt förändrades hela föreningens sätt att arbeta och mötas. Från att ha varit baserad på fysiska möten, konferenser och träffar sågs man i stället digitalt.

Detta förändrade även synen på vilka som kan delta i olika evenemang, speciellt sett till regionföreningar/avdelningar inom Svensk biblioteksförening.

Med bakgrund i detta genomfördes under våren och sommaren 2022 en organisationsöversyn av den regionala nivån av revisionsbyrån PWC. Översynen bestod av rundabordssamtal med företrädare för Svensk biblioteksförenings styrelse och regionerna, dokumentation såsom verksamhetsberättelser och årsrapporter från den regionala verksamheten, utdrag från redovisning av kostnader, intervjuer med samtliga regionala ordföranden och företrädare i aktiva regioner samt företrädare för Svensk biblioteksförenings styrelse och kansli.

Mot bakgrund av detta har styrelsen nu beslutat att upphöra med utbetalning av årliga medel till regionföreningarna från och med verksamhetsåret 2023.

Styrelsen beslutade också att den geografiska indelningen av regionföreningarna/avdelningarna inte ska vara en faktor för att kunna engagera sig. Det ska stå alla medlemmar fritt, vare sig man är enskild eller institutionell medlem, att bilda en projektgrupp oberoende var man arbetar/bor, i syfte att arrangera en eller flera medlemsaktiviteter och därmed kunna söka medel från föreningen.

Det här innebär att från och med 1 januari 2023 kommer alla som är medlemmar i Svensk biblioteksförening ha möjlighet att sätta ihop en projektgrupp och ansöka om medel för medlemsaktiviteter i föreningens namn. Detta gäller såväl enskilda som institutionella medlemmar.

Aktiviteten kan vara fysisk eller digital och ingen hänsyn behöver tas till var i landet man bor för att ingå i en projektgrupp eller för att delta i aktiviteten. Enda kriteriet är att man ska vara medlem i Svensk biblioteksförening.

De regionföreningar respektive avdelningar som finns idag får välja själva om de vill kvarstå i nuvarande form med styrelse respektive styrgrupp. För att kunna söka nya medel måste dock regionföreningarna ha slut på medel på sina konton.

Foto: StockSnap/Pixabay.