Nuvarande volym på forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid landets lärosäten är för liten för att täcka de behov som både branschen och lärosätena har. Det skriver Svensk biblioteksförening idag i ett brev till rektorer och forskningsansvariga vid berörda lärosäten.

– Det behövs en extraordinär satsning på omkring 16–18 doktorandtjänster i en samlad forskarskola inom en snar framtid. Detta är också helt i linje med vad som föreslogs i förslaget till nationell biblioteksstrategi i mars 2019, säger generalsekreterare Karin Linder.

Brist på doktorander

Arbetsmarknaden för bibliotekarier är mycket god och antalet lärosäten som utbildar bibliotekarier utökades hösten 2019 när Södertörns högskola antog de första studenterna till sitt bibliotekarieprogram. Vi ser ett fortsatt behov av att utöka studieplatserna inom biblioteks- och informationsvetenskap, inte minst mot bakgrund av utlovade beslut om fler bemannade skolbibliotek. Samtidigt råder det brist på doktorander och disputerade lärare i biblioteks- och informationsvetenskap. Vi menar därför att det finns ett behov av att utöka antalet doktorandtjänster inom ämnet för att bygga en långsiktig kompetensutveckling i takt med behov och efterfrågan.

Vi har därför skickat brev till samtliga rektorer på de lärosäten som idag bedriver utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Vi vill på så sätt inleda en dialog för att förverkliga målet om en förstärkning av den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen.

Läs brevet i sin helhet:
Angående utökat antal doktorandtjänster för Biblioteks- och informationsvetenskap (pdf)

Foto: Elisabeth Ohlson