DigdelCenter och Grön ateljé – det är nya inslag i Arkenbibliotekets utbud i Örnsköldsvik. I slutet av oktober invigde biblioteket, som är institutionell medlem i Svensk biblioteksförening, de båda satsningarna som handlar om att stärka den digitala delaktigheten och att inspirera till skapande med ett hållbart perspektiv.

Genom projektet Ökad digital delaktighet i Örnsköldsviks kommun har biblioteket startat ett DigidelCenter. I samverkan med studieförbund, föreningsliv och annan kommunal verksamhet har en väl fungerande verksamhet med tematräffar och återkommande lärtillfällen för digitala frågor utarbetats. Prioriterade målgrupper är äldre 65 år och äldre, nyanlända i Sverige och personer med funktionsnedsättning. För att nå ut i den vidsträckta kommunen har också digitala coacher med uppdrag att öka kunskapen om det digitala området etablerats på serviceorternas närbibliotek. Genom ytterligare ett projekt som går under namnet Ett bibliotek för alla har biblioteket mött en mängd barn och unga från förskoleåldern upp till gymnasieåldern, samt ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Dialoger har även hållits med personer som representerar de nationella minoriteterna.

– Över 100 individer har ingått i dialogarbetet. En slutsats av dialogerna från projektet Ett bibliotek för alla är att biblioteken i Örnsköldsvik behöver skapa mer inspirerande miljöer och utöka verksamheten kopplat till områdena kreativitet och medskapande. Det blev därför naturligt för att slå ihop DigidelCenter med en skapandeverksamhet, Gröna ateljén, säger Katarina Larsson som är chef för biblioteken i Örnsköldsvik.

Varför har ni valt att satsa på DigdelCenter och Gröna ateljén?
– Då corona-pandemin slog till märktes ett ökat behov av hjälp med digitala frågor. Plötsligt skulle vi helst inte lämna hemmet utan istället video-chatta med släkt och vänner, beställa hem mat via nätet och utvecklingen av ett mycket mer digitaliserat samhälle var blixtsnabb. Genom satsningen Stärkta bibliotek fick vi möjlighet att söka projektmedel för att utveckla verksamheten med fokus på ökad digital delaktighet. Tanken med Digidelcenter är att det ska fungera som en nod för digital kunskap i kommunen, säger Åsa Skyttberg och Gunilla Vestman, båda bibliotekarie och ansvariga för DigidelCenter på biblioteken i Örnsköldsvik.

– När vi stod inför att bygga upp en makerspace/skapande-verksamhet på biblioteket kändes det naturligt att anlägga ett hållbarhetsperspektiv på verksamheten. Gröna ateljén är en öppen och inkluderande plats för alla, där besökarna har möjlighet att låna verktyg, maskiner och utrustning för sitt skapande. I Gröna ateljén finns material (tyger, garn, knappar, trä, metall med mera) från en annan kommunal verksamhet som heter Startpunkten. Startpunkten får i sin tur material från kommunens återvinningscentral och förvaltar materialet och säljer vidare till allmänheten. Det material som inte säljs i Startpunktens secondhand-butik används i Gröna ateljén och kan återbrukas av besökarna. Vi ser ett stort intresse från allmänheten att laga och reparera sina saker, därför vill vi att Gröna ateljén ska vara en plats där du snabbt kan svänga förbi och till exempel låna symaskinerna för att laga dina byxor. Vi ser Gröna ateljén som en grön arena där arrangemang som har koppling till målen i Agenda 2030 får en naturlig plats. Även här är samverkan med föreningsliv, studieförbund och andra kommunala verksamheter en viktig förutsättning. Utöver detta är Gröna ateljén en arena för oss som arbetar på biblioteket att testa och utveckla nya metoder för att hitta nya sätt att arbeta läsfrämjande och nå ut till nya målgrupper, säger Johanna Sandberg som är bibliotekarie och ansvarig för projektet med Gröna ateljén på biblioteken i Örnsköldsvik.

Vad innebär satsningarna i praktiken för besökarna?
– Digidelcenters verksamhet utformas utifrån invånarnas behov och önskemål enligt metoden tjänstedesign. Det som framkom i projektet var behov av hjälp med digitala frågor och tematräffar om olika digitala ämnen. I samverkan med studieförbund och andra kommunala verksamheter erbjuds tematräffar/studiecirklar löpande under terminen. Varje vecka erbjuder Arkenbiblioteket Digitalhjälpen som är ett drop-in tillfälle där man kan få hjälp med digitala frågor. Även tidsbokning erbjuds på flera olika språk, i nuläget amhariska, arabiska, dari, finska, persiska, thailändska eller tigrinja. På serviceorternas närbibliotek finns även möjlighet till digitalhjälp genom digitala coacher, säger Skyttberg och Vestman.

– Gröna ateljén håller öppet för drop-in två dagar i veckan. Besökarna får nu tillgång till maskiner, teknik, material för att skapa, utöva hantverk, laga och reparera. Många nya samarbeten är på gång och detta innebär ett ökat utbud för biblioteksbesökarna. Ett samarbete som har kommit till tack vare Gröna ateljén är att en bildpedagog från Kulturskolan i Örnsköldsvik en gång i veckan håller i ett öppet kreativt skapande utifrån barnlitteratur, kopplade till olika mål i Agenda 2030, säger Sandberg.

Vad hoppas ni på med dessa satsningar?
– Målet med Digidelcenter är att andelen digitalt inkluderade invånare ökar i kommunen. Den digitala tillgången ska också bli mer likvärdig oavsett ålder, funktionsnedsättning, socialekonomisk situation eller bostadsort. Samverkan med andra aktörer innebär att biblioteksverksamheten utvecklas och når fler. Samverkan är viktigt eftersom ökad digital delaktighet inte bara är bibliotekets uppgift utan hela samhällets. Satsningen driver även på en ökad digital kompetens hos bibliotekspersonalen och ska göra att nöjdheten hos biblioteksbesökarna ökar ytterligare. Biblioteken i Örnsköldsvik tar alla tre dimensionerna (social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet) av agenda 2030 på allvar, och vill synliggöra detta genom exempelvis Gröna ateljén. På så sätt ska individer och andra verksamheter inspireras att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi ser flera mål med de satsningar som görs;

– Bidra till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

– Bidra till gemenskap och ökat välmående.

– Inspirera till kreativitet, handlingskraft och främja gemensamt ägande.

– Nå nya målgrupper.

– Utöka och vidga bibliotekets ordinarie verksamhet.

– Genom att inkludera närbiblioteken och biblioteksbuss i skapandeverksamheten når vi ut till större delar av  kommunens boende och minskar även resandet.

– Väcka läslust hos fler barn och unga i Örnsköldsvik.

– Verka som ingång till läsning genom att experimentera med språket, skrivandet och berättandet. Det utvidgade textbegreppet få ta plats som ett komplement eller som en ingång till den linjära läsningen.

vår webbplats kan man läsa mer om bland annat hur vi tänker att verksamheten knyter an till Agenda 2030-målen, säger personalen på biblioteket.

Hur har reaktionerna varit?
– I möten med invånare som kommer till Digitalhjälpen och tematräffar har vi fått enbart positiva reaktioner. Det är tydligt att behovet av digital hjälp är stort och möjligheten att påverka innehållet i Digidelverksamheten är uppskattat. Biblioteken upplevs som en trygg och tillgänglig plats att komma till och bibliotekspersonalen anses trovärdiga och kompetenta, säger Skyttberg och Vestman.

– I arbetet med Gröna ateljén har vi haft dialoger med många parter, såsom föreningsliv, studieförbund, företagare, andra kommunala verksamheter och kommunens miljöstrateger. Detta har hjälpt oss mycket i utformandet och reaktionerna från dessa parter har varit väldigt positiva. Många fler aktörer har fått upp ögonen för att verka i biblioteksrummet, vilket vi tycker är en stor vinst. Vi har även innan invigningen av Gröna ateljén utfört pop-up-event och gjort enkäter för allmänheten, detta för att få en bild av vad de önskar av verksamheten. Reaktionerna från allmänheten är väldigt positiva och vi har fått många kommentarer såsom ”Vad roligt att biblioteket förändras och möter framtiden”, ”Biblioteken kan ju vara så mycket mer än att låna ut böcker”. Vi tycker att satsningarna har ökat förståelsen från allmänheten att bibliotek är mer än en lånecentral, säger Sandberg.

På bilden med personal syns också några andra medarbetare som finns med i de beskrivna satsningarna; Övre raden; Gunilla Vestman, Luwam Habtamu Gebremichel, Johanna Sandberg, Ameneh Fallah, Åsa Skyttberg. Nedre raden; Phanarat Siratip. Katarina Larsson.