Genom medel från Stärkta bibliotek har biblioteksenheten i Sigma blivit en viktig knutpunkt i en kommun med särskilda behov. Från och med 2024 blir satsningen permanent. Vi har pratat med Taina Lavikainen, enhetschef på Sigma och medlem i Svensk biblioteksförening.

Sigma är ett bostadsområde i Upplands Väsby som bland annat rymmer ett köpcentrum från 1960-talet: det är också där som mötespunkten Sigma ligger. I en kartläggning av levnadsvillkor och behovsutveckling i området som kommunen beställde år 2020 poängterade boende att de upplevde otrygghet på kvällstid i Sigma centrum på grund av narkotikahandel. Flera lokaler stod tomma, men samma år startade kommunen det treåriga kommunövergripande projektet ”Väsby växlar upp” för att minska bidragsberoende och öka sysselsättningsgrad i kommunen, berättar Lavikainen. Sigma var då ett fokusområde.

– Sedan dess har det hänt mycket. Väsbyhem kontaktade kultur- och fritidskontoret år 2021 och erbjöd en lokal i Sigma centrum. Biblioteket såg möjligheten att koppla samman Stärkta bibliotek-projektet med bostadsbolagets behov av att ha ett levande, tryggt centrum. I september 2021 flyttade biblioteket sina projektaktiviteter till lokalen Kultur i Sigma där även allmänkulturenheten fick i uppdrag att ordna kulturevenemang. Sigma centrum är en annan plats nu än 2020. På kvällstid sprider trivselvärdar från Väsbyhem lugn och trivsel i centrumet. Även kultur- och fritidskontorets ungdomsenhet står i startgroparna för att starta verksamhet i en lokal vägg i vägg till Kultur i Sigma, säger Lavikainen.

Biblioteksenheten i Sigma centrum startade först som en tanke av bibliotekschefen Catharina Ek om att många frågor om samhällsvägledning, digital hjälp och språkträning för asylsökande landar på biblioteket. Kommunen har ett uppdrag mot kommunanvisade flyktingar och egenbosatta personer vänder sig med sina frågor till biblioteket, berättar Lavikainen.

– Biblioteket i Väsby ville samla aktiviteter riktade till den prioriterade målgruppen personer med annat modersmål än svenska till en viss fysisk yta i samband med biblioteket. Ett sätt att få mer personalresurser var att söka externa medel från Kulturrådet. När kommunen ansökte om Stärkta bibliotek-medel år 2018 arbetade jag som mångspråkbibliotekarie. Jag handledde en kvinna från Syrien som hette Zina Majni. Zina ökade min förståelse för målgruppens behov och vilka hinder det fanns för målgruppen att besöka biblioteket eller ta del av bibliotekets utbud. Dessa erfarenheter landade i en ansökan hos Kulturrådet och idag är Zina ansvarig för receptionen i Sigma, säger Lavikainen.

Hur ser den dagliga verksamheten ut på Sigma, och vilka riktar den sig till?
– Biblioteket bemannar en reception i lokalen Kultur i Sigma fyra vardagar i veckan. Det finns wifi, datorer, skrivare och skanner tillgängliga för allmänheten. Vi har även ett litet bokbestånd till utlån. Böckerna är främst läromedel och skönlitteratur till vuxna som lär sig svenska. En tråg med bilderböcker på olika språk som ska uppmuntra vuxna till läsning tillsammans med sina barn. Utöver receptionstiden ordnar biblioteket schemalagda möten och kurser i samarbete med olika aktörer. Alla aktiviteter marknadsförs via programblad till hushåll i området samt genom att använda goda ”ambassadörer”, människor som har fått hjälp med något och berättar om det. Exempel på aktiviteter är mötesplats för kvinnor, seminarier om att hitta sin plats på arbetsmarknaden, tjejkväll, en kväll för kvinnor med zumba och hälsoinformation samt studiecirklar, svarar Lavikainen.

Biblioteken samarbetar med en rad olika aktörer. Projektledaren har kontaktat kommunens enheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagande, vuxenutbildning och ungdomar och frågat om de vill använda den fysiska ytan som biblioteket bemannar för att arrangera aktiviteter, säger Lavikainen.

– De olika enheterna har varit positiva, trots att de ofta har snävare målgrupper än biblioteket. På mötesplatsen i Sigma har andra kommunala verksamheter öppnat upp med drop-in för en bredare allmänhet. Det finns en förståelse för att komplicerade frågor som att rusta och stärka människor att våga ta ett steg närmare sysselsättning kräver samarbete. Biblioteket har samordnat aktiviteterna i Sigma i samverkan med studieförbund, kyrkor, utbildningsföretag och föreningar. Genom projektet har bibliotekets personal fått mer kunskaper om hur kommunen fungerar, flera uppslag på hur man kan nå utlandsfödda personer och förstå deras informationsbehov samt tillgång till flera personalresurser, berättar Lavikainen.

Biblioteket har handplockat personal som kan ett tredje språk. Hur tänker ni kring det?
– Biblioteket kan få syn på en målgrupps informationsbehov bara om målgruppen besöker oss och kan göra sig förstådd vid besöket. I Väsby beräknas andelen utlandsfödda vuxna öka till 37 procent till 2040. Många utomeuropeiska invandrare är uppvuxna i gruppkulturer och relationskulturer. För att kunna förstå besökarens informationsbehov på ett djupare plan behöver personalen ha fingertoppskänsla för olika kulturella faktorer. Därför har vi anställt medarbetare som har personlig erfarenhet av migration och som kan bemöta besökaren relationellt. På enheten i Sigma får biblioteket en holistisk bild av många av våra besökare: vi vet vad de efterfrågar, vilka aktiviteter de kommer att vilja besöka, vilka böcker som vi kan rekommendera dem. Allt det här ökar den sociala sammanhållningen i lokalsamhället. Sigma har blivit en plats där särskilt kvinnor känner sig hemma, säger Lavikainen.

När satsningen nu blir permanent kommer man att satsa ännu mer långsiktigt med tätare samarbete inom kultur- och fritidskontoret. Biblioteksenheten fortsätter att ha en god kontakt med kommunens brobyggare som arbetar uppsökande mot personer som inte nås av kommunen. Brobyggaren har nära kontakt med språkkaféer som ordnas varje vecka hos Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, och de ska fortsätta att anställa lokala ungdomar att köra bibliotekets elbokcykel till Sigma och sätta upp ett pop-up bibliotek, berättar Lavikainen.

– Att få en timanställning i biblioteket är ett sätt att skapa delaktighet. Den som är delaktig kan påverka. På samma sätt vill vi fortsätta att engagera människor ur lokalsamhället att starta studiecirklar i Sigma. På det sättet bidrar biblioteket till att stärka det sociala kittet i lokalsamhället. Utan Stärkta bibliotek skulle vi fortfarande ha ett bibliotek och en bokbuss i en kommun där befolkningen har ökat till 50 000, berättar Lavikainen.

Foto: T.v. Zina Majni, receptionsansvarig i Sigma, t.h. Taina Lavikainen, enhetschef. Fotograf: Sarianna Krantz.