Skolverket fick 2017 ett regeringsuppdrag att se över i vilken mån skolbibliotekets funktion och skolbibliotekariernas kompetens används på bästa sätt för att stärka utbildningens kvalitet. Nu har Skolverket överlämnat sin redovisning till regeringen, och föreslår bland annat kompetensstärkande insatser riktade till lärare och skolledare och ett förtydligande i skollagen.

– Det är mycket glädjande att Skolverket föreslår många av de åtgärder som Svensk biblioteksförening och Nationella skolbiblioteksgruppen har drivit under lång tid. Bland annat att skolledare behöver tydligare råd om hur lagstiftning ska tolkas, hur verksamheten ska planeras och utvärderas på bästa sätt för att verkligen fungera som en integrerad del i det pedagogiska arbetet, säger Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Svensk biblioteksförening.

Såhär skriver Skolverket i ett pressmeddelande idag:

”I den redovisning som Skolverket nu har lämnat över till regeringen framgår det att lärare och rektorer har låg kännedom om skolbibliotekens syfte och roll. Det kan förklara att samarbetet mellan lärare, rektorer och skolbibliotekarier många gånger är svagt. Tillgången till skolbibliotek är inte likvärdig idag. Enligt Kungliga bibliotekets statistik har bara hälften av landets 1,3 miljoner elever tillgång till ett skolbibliotek med ungefär en halvtidsbemanning.

– Det är viktigt att det blir tydligt att ett skolbibliotek inte bara är en hylla med böcker. I läroplanerna finns nya skrivningar om skolbibliotekens funktion men vi bedömer att det behöver förtydligas i skollagen också, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket.”

De konkreta förslag på åtgärder Skolverket föreslår är:

  • att regeringen utreder om skollagen kan förtydligas. För att skolbiblioteken på bästa sätt ska användas för att stärka utbildningens kvalitet är det viktigt att skollagen förtydligar att de är en integrerad del i undervisningen.
  • att Skolverket bör erbjuda insatser för att stärka skolbiblioteksverksamheten inom de nationella skolutvecklingsprogrammen
  • att Skolverket tar fram stödmaterial om skolbiblioteksverksamheten
  • att statsbidraget till skolbibliotek bör inordnas i det nya statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Skolverket påpekar också att det kan finnas anledning att avvakta vad den nationella biblioteksstrategins arbete resulterar i, då strategin också kommer att omfatta åtgärder för skolbibliotek.

Läs hela pressmeddelandet på Skolverkets webbplats (nytt fönster)

Skolverkets redovisning av regeringsuppdrag (pdf)