Statens skolverk har kommit med förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027. Eftersom Svensk biblioteksförening saknar skrivningar om skolbiblioteken och skolbibliotekarierna har föreningen sänt in ett yttrande.

Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden:

1) digital kompetens för alla i skolväsendet,

2) likvärdig tillgång och användning,

3) forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Svensk biblioteksförening framhåller i sitt svar att i samtliga dessa delar är ett skolbibliotek bemannat av en bibliotekarie med utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap en förutsättning, och spelar en avgörande roll för likvärdigheten. Yttrandet är undertecknat av tf generalsekreterare Björn Orring.

Till yttrandet