Ett utvecklingsråd ska under 2019 arbeta med hur föreningen framöver ska ställa sig till alternativa driftformer inom folkbiblioteksområdet. Det beslutade Svensk biblioteksförenings styrelse vid sitt sammanträde den 22 februari.

Utvecklingsrådet ska bestå av sex ledamöter, vill du delta i arbetet? Maila din intresseanmälan till Björn Orring, bjorn.orring@svbib.se, med en kort bakgrundsbeskrivning om dig själv. Sista datum för att anmäla sig är den 11 mars.

Utvecklingsrådets arbete startar sedan i april och ska lämna sin slutrapport med rekommendationer till styrelsen i december 2019.

Bakgrund

I stadgarna för Svensk biblioteksförening ges möjlighet för styrelsen att: ”inrätta de utvecklingsråd man finner lämpligt. Råden ska bistå styrelsen med råd och synpunkter och delta i föreningens omvärldsbevakning och policyskapande arbete. Råden får uppdrag från styrelsen som, tillsammans med eventuella förslag och rekommendationer, återrapporteras till styrelsen för behandling och beslut.”

I slutet av 2009 tillsatte den dåvarande styrelsen ett utvecklingsråd för driftformsfrågor. Rådet överlämnade sin rapport till styrelsen i december 2010. I sin slutrapport föreslog utvecklingsrådet att föreningen ska förhålla sig neutral i driftformsfrågor, något som föreningens styrelse ställde sig bakom.

Sedan det tidigare utvecklingsrådets rapport har Sverige fått en ny bibliotekslag som började gälla 2014. I den nya lagen ges biblioteken ett tydligt demokratiuppdrag med formuleringen ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Det förtydligas också att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Frågan om privata utförare i offentligt finansierad verksamhet har också varit intensiv de senaste åren. Den tidigare regeringen tillsatte exempelvis en utredning för att begränsa vinster i delar av välfärden.

Mot bakgrund av att den tidigare rapporten har ett antal år på nacken och den återkommande diskussionen för och emot folkbibliotek på entreprenad finns det anledning att på nytt undersöka frågan för ett eventuellt nytt ställningstagande.

Om bibliotek på entreprenad, öppnas i nytt fönster.