Efter valet i september 2022 styrs Sverige av en trepartiregering som vilar på parlamentariskt stöd av Sverigedemokraterna. Grunden för regeringens planerade åtgärder beskrivs i det så kallade Tidö-avtalet.

I dokumentet slås bland annat fast att: ”Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde gentemot nyttoändamål. Principen om armslängds avstånd ska upprätthållas.” Dessa formuleringar har sedan följts upp i regeringsförklaringen och det nyligen presenterade förslaget till statsbudget där det framgår att: ”Regeringens kulturpolitik vägleds av principen om armlängds avstånd som fredar kultursektorn från politisering och detaljstyrning.”

Principen om armlängds avstånd har en lång tradition i Sverige och det har också funnits en bred enighet kring den. Armlängdsprincipen syftar i stor utsträckning till att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet genom att förespråka ett organisatoriskt skydd från politiska beslut om konstnärligtinnehåll. På så sätt kan kulturen vara en fri kraft som inte ska behöva anpassa sig efter politisk påverkan. Armlängds avstånd gäller även kommunal och regional kulturverksamhet, även om förutsättningarna för att upprätthålla den ser annorlunda ut än för den statliga kulturpolitiken. Vi välkomnar därför att den nya regeringen och dess stödparti upprätthåller denna tradition.

Tyvärr har vi de senaste veckorna sett exempel på raka motsatsen. Företrädare för Sverigedemokraterna har krävt att viss programverksamhet ska stoppas på enskilda folkbibliotek. Detta följer en djupt olustig trend där företrädare för Sverigedemokraterna kritiserat och försökt stoppa bland annat programverksamhet av olika slag på landets folkbibliotek under de senaste åren.  

Förutom att detta bryter mot principen om armlängds avstånd har uppmärksamheten kring dessa frågor lett till omfattande hat och hot mot medarbetare på de aktuella biblioteken. Mot bakgrund av de formuleringar om armlängds avstånd som Sverigedemokraterna anslutit sig till förväntar vi oss att du som partisekreterare ser till att företrädare för partiet på samtliga nivåer, och i alla sammanhang, avhåller sig från uttalanden eller agerande som bryter mot denna princip. Vi förväntar också att du som partisekreterare tar ditt ansvar för ett samtalsklimat, inte minst på sociala medier, som säkerställer god ton och inte uppmuntrar till hat och hot mot enskilda eller verksamheter. Vi kommer ta vårt.

Karin Linder
Generalsekreterare Svensk biblioteksförening