Den 27 december presenterade regeringen ett lagförslag om tillträdesförbud för bland annat bibliotek. Huvudmannen ska kunna ansöka om att en enskild person straffas med tillträdesförbud efter störande beteende eller trakasserier.

Förslaget gäller personer över 15 år och beslut fattas av åklagare för en tid om högst ett år (i taget). Lagförslaget föreslås gälla från och med första juli 2022.

Utöver regeringen har flera andra riksdagspartier föreslagit liknande lagändringar de senaste åren så det är sannolikt att förslaget blir verklighet.

I Regeringsformen, en av våra grundlagar, tillförsäkras varje medborgare rätt till yttrandefrihet, att fritt söka information, samt rörelsefrihet. Dessa principer genomsyrar också bibliotekslagen från 2014. Där slås det fast att alla ska ha tillgång till biblioteksverksamhet och att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla.

Detta är en av anledningarna till att Svensk biblioteksförening varit kritisk mot förslaget om tillträdesförbud på bibliotek. Om vi på allvar menar att biblioteken har en särställning i vårt demokratiska samhälle måste alla inskränkningar av människors tillgång till bibliotek användas med stor försiktighet.

Vi vet att det förekommer ordningsstörningar på våra bibliotek och att det bland medarbetarna finns dem som välkomnar detta förslag. Men biblioteken har redan verktyg för att hantera ordningsstörningar. De kan avvisa besökare som bryter mot ordningsregler eller begår lagbrott i lokalerna. All erfarenhet visar också att arbetet för att få trygga biblioteksmiljöer bygger på ett ansvarstagande från huvudmännen, anpassning efter lokala förutsättningar och samarbete med kringliggande samhälle och institutioner. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på en förståelse för att det som händer i biblioteket ofta är en spegling av det kringliggande samhället.

Ett annat argument mot tillträdesförbud är hur det ska fungera i praktiken. Folkbiblioteken har inte inpasseringskontroller och frågan är vem som ska se till att personer som är portade inte får tillträde till biblioteksrummen; medarbetarna eller inhyrda väktare?

Svensk biblioteksförening är därför bekymrad över konsekvenserna för detta lagförslag och hur det kommer att påverka människors rätt till bibliotek framöver. För föreningen är det viktigt att värna att biblioteken även i framtiden kan vara öppna rum som besökare fritt ska ha tillgång till utan inpasserings- och id-kontroller. Ett långsiktigt arbete för att både medarbetare och besökare ska känna trygghet på biblioteket är lösningen – även om det inte låter lika handlingskraftigt som hårdare tag.

Karin Linder
Generalsekreterare Svensk biblioteksförening