Som ett led i att arbeta för ett öppet vetenskapssystem har Stockholms universitet skrivit under Barcelona Declaration on Open Research Information. Deklarationen syftar till att göra forskningsinformation som metadata öppen. Stockholms universitet är hittills det enda svenska universitetet som har skrivit under deklarationen.

Utöver Sverige har över 50 universitet, forskningsfinansiärer och organisationer i världen har hittills skrivit under.

– Att skriva på deklarationer är en viktig signal, men det är i det faktiska arbetet som vi tar stegen framåt mot öppen vetenskap. Det känns bra att våra signaler om vikten av dessa frågor når ut, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitet.

Med forskningsinformation avses information, eller metadata, som behövs för att kommunicera, genomföra eller utvärdera forskning. Det kan till exempel handla om metadata för vetenskapliga artiklar och andra forskningspublikationer, för enskilda forskare eller för forskningsdata och forskningsprogramvara. I dag är många infrastrukturer för forskningsinformation stängda, vilket innebär att metadata därifrån endast är tillgänglig mot betalning av prenumerationsavgifter.

– I ett öppet vetenskapligt system är också metadata kring forskningen en viktig komponent. Data och bibliografiska databaser som används för forskningsutvärdering borde vara öppet tillgängliga och inte inlåsta hos kommersiella företag. Verktygen och de tekniska systemen för utvärdering ska möjliggöra transparens i utvärderingen och så är inte fallet alltid idag, säger Widmark.

Om initiativet

Bakom initiativet Barcelona Declaration on Open Research Information står en grupp på 25 experter inom forskningsinformation, som representerar organisationer som genomför, finansierar och utvärderar forskning, samt organisationer som tillhandahåller tjänster inom forskningsinformation. De som skriver under deklarationen åtar sig att:

•    Göra öppenhet inom forskningsinformation till standard
•    Arbeta med tjänster och system som stödjer och möjliggör öppen forskningsinformation
•    Stödja hållbarheten hos infrastrukturer för öppen forskningsinformation
•    Stödja gemensamma åtgärder för att påskynda övergången till öppenhet av forskningsinformation

En deklaration med signalvärde

Att avtalet skrivs under är en markering att öppen vetenskap är en viktig fråga att arbeta med, poängterar Widmark. Han menar att det är viktigt att signalera till andra aktörer att detta är frågor som universiteten och universitetsbiblioteken bör samarbeta kring.

– Frågorna kring öppen forskningsinformation har i Sverige inte legat så högt på agendan, därför var det viktigt att markera att detta är en fråga som vi bör ta på största allvar och arbeta vidare med. Signalvärdet av att Stockholms universitet har undertecknat kan leda till att andra lärosäten och organisationer i Sverige kommer att diskutera att underteckna deklarationen, säger Widmark.