Den 14 september presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt upphovsrättsdirektiv. Svensk biblioteksförening har bett Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitetsbibliotek, att berätta om vad förslaget innehåller och vad det kan få för betydelse för bibliotekssektorn.

Vad vill EU-kommissionen uppnå med förslaget?
– Det förslag till upphovsrättsreform som i veckan presenterats av kommissionen är ett direktiv om att samordna den upphovsrättsliga lagstiftningen mellan medlemsstaterna i syfte att uppnå en digital inre marknad. Tidigare har det funnits ett direktiv med upphovsrättsliga undantagsregler som varit frivilliga för medlemsstaterna att implementera i sin nationella lagstiftning. Nu görs ett urval av dessa undantagsregler obligatoriska och gemensamma för alla medlemsländer.

Vad innebär undantagsreglerna?
– Det handlar om en undantagsregel för automatiska sökningar på stora informationsmängder, så kallad TDM (text- and data mining) för forskningsinstitutioner, en undantagsregel för bevarandeändamål, undantag för användning av skyddade verk i undervisningssammanhang samt en lösning genom licensiering av tillgång till digitaliserade verk som inte längre finns på marknaden (så kallade out-of commerce works) som liknar det system med avtalslicenser vi har i Sverige. Utöver undantagsregler så innehåller förslaget regler för bättre balans mellan upphovspersoner och distributörer av skyddade verk samt ett nytt 20-årigt upphovsrättsligt skydd för nyhetspublicistiskt material. I samband med förslaget ska också det så kallade Marrakech-avtalet implementeras i EU. Det handlar om bättre tillgång till medier för personer med visuella funktionsnedsättningar.

Om förslaget accepteras, vad innebär det för bibliotekssektorn?
– Bland biblioteksorganisationerna i Europa har förslaget mottagits med varierande grad av reservation. Det är mycket bra att det införs en undantagsregel på det tidigare oklara rättsliga området TDM. TDM-sökningar kan komma att få stor betydelse för biblioteksverksamheten i framtiden i takt med att tyngdpunkten förskjuts från fysiska till elektroniska förvärv. Det är också utmärkt med en undantagsregel för bevarandeändamål av bibliotekens material samtidigt som det är viktigt att bevaranderegeln också möjliggör att tillgängliggöra det digitaliserade materialet mellan bibliotek i olika länder. Det är oklart om regeln kommer att räcka till för det. För forskningsbiblioteken är det synd att inte undantaget att använda skyddade verk i undervisning också omfattar forskning, till exempel i vetenskapliga uppsatser och avhandlingar. Det blir intressant att se om en licenslösning för out-of-commerce works kommer att fungera på Europeisk nivå. Resten av Europa har inte samma långa erfarenhet av avtalslicenser som vi har i Skandinavien. Slutligen är det synd att några frågor, som till exempel föräldralösa verk (där upphovsmannen är okänd) och en uppdatering av undantagsregel för att tillgängliggöra verk på läsapparater (i dagens värld av smartphones vore det en självklarhet att istället kunna få tillgängliggöra verk i slutna trådlösa nätverk) har lämnats utanför reformen.

Vad händer nu?
– Det som händer nu är att kommissionens förslag ska behandlas i parlamentet. Det är en lång process om säkert bortåt ett år där detaljerna ska diskuteras och kan komma att förändras. Antas direktivet i nuvarande eller förändrad form av parlament och ministerråd så blir det så småningom nationell svensk lagstiftning.

Här kan du läsa mer om förslaget från EU-kommissionen, öppnas i nytt fönster.

LIBER och EBLIDA har kommenterat förslaget och även gått ut med ett uttalande tillsammans med bland annat IFLA:
http://www.eblida.org/news/european-copyright-proposals-libraries-and-cultural-heritage-institutions-respond.html 
http://libereurope.eu/blog/2016/09/14/strong-rationale-needs-strong-resolve-liber-responds-commission-copyright-proposal/

Svensk biblioteksförening har tidigare lyft fram behovet av en reformerad upphovsrätt på EU-nivå bland annat i rapporten Effektiv vetenskaplig kommunikation 

 Foto: Niklas Björling för Stockholms universitet