Snart röstar EU-parlamentet om det senaste förslaget till upphovsrättsdirektiv. Även om det finns bra delar i förslaget, är vår förhoppning att det inte blir verklighet i sin nuvarande form.

Vi har länge argumenterat för behov att reformera den europeiska upphovsrätten för att stimulera gränsöverskridande utbyte av kunskap och kreativitet. Grundtanken med direktivet är också bra, att underlätta för den digitala inre marknaden. Tyvärr lever inte förslaget upp till dessa målsättningar. Blir det verklighet är risken stor att vi under lång tid framöver får leva med en upphovsrätt som inte är anpassad till dagens och morgondagens digitala verklighet.

För bibliotekssektorn ser vi behovet av tydligt definierade och obligatoriska undantag i upphovsrätten för att säkra bibliotekens grunduppdrag; möjliggöra tillgång, användning och spridning av kunskap och information.

Vi ser därför positivt på att det kommer att finnas ett undantag i upphovsrätten som medger text- och datautvinning för forsknings- och kulturarvsinstitutioner. Ur ett innovationsperspektiv hade det dock varit bra om undantaget hade varit mer omfattande, så att alla som har laglig tillgång till ett material ges denna rättighet.

Ett undantag för att använda upphovsrättsskyddat material i utbildning finns med, dock begränsas det till att omfatta formellt lärande och inte det informella lärande som sker i studieförbund eller vid exempelvis kulturarvsinstitutioner såsom bibliotek. Vi anser därför att även detta undantag borde varit mer omfattande, inte minst med tanke på behovet av kontinuerlig kompetensutveckling.

Kulturarvsinstitutioner, däribland bibliotek, föreslås få rätt att digitalisera sina samlingar i bevarandesyfte. En nyhet är också att verk med utslocknat upphovsrättsligt skydd inte ska beläggas med ny upphovsrätt vid digitalisering. Detta är positivt, men vi argumenterar även för att undantaget ska omfatta tillgängliggörandet av digitaliserade verk.

En utökad upphovsrätt för nyhetsartiklar föreslås. Syftet är att stärka tidningsbranschen. Men ur ett användarperspektiv försvårar det tillgången, användandet och vidarespridningen av kunskap och information. Det är också svårt att se, utifrån de erfarenheter som finns från andra länder, att det kommer att påverka nyhetsmediers intäkter i positiv riktning.

De föreslagna reglerna om uppladdningsfilter för onlineplattformar är djupt problematiska. Dels riskerar filtren att hindra innovation och utveckling av nya tjänster, då kostnaderna för att utveckla filter eller betala omfattande licenser gynnar stora aktörer som redan dominerar marknaden. Men det finns också ett potentiellt hot mot den personliga integriteten då filter kan leda till en mer allmän övervakning. Dessutom överlåts den juridiska prövningen om något är upphovsrättsskyddat till automatiska filter.

Vår slutsats är därför att det bästa vore om förslaget till upphovsrättsdirektiv i sin nuvarande form röstas ned i EU-parlamentet och vi uppmanar därför våra svenska parlamentariker att rösta nej i omröstningen om några veckor.