Svensk biblioteksförening tar ställning gällande IFLA:s beslut om att hålla den internationella bibliotekskonferensen WLIC 2024 i Dubai.

Den 19 juni meddelade IFLA:s styrelse att de valt Dubai som plats för den internationella bibliotekskonferensen WLIC år 2024. Svensk biblioteksförening uttryckte då, i likhet med många andra biblioteksorganisationer, en stor besvikelse över det valet.

Föreningen välkomnade därför möjligheten att delta i den rådgivande omröstning som IFLA:s styrelse annonserade i början av juli. På frågan om Svensk biblioteksförening stöder beslutet att hålla WLIC 2024 i Dubai är vårt svar ett entydigt nej. Omröstningen avslutas idag, onsdagen den 2 augusti.

Svensk biblioteksförening stöttar helhjärtat ambitionen att hålla konferensen på platser och i regioner där den tidigare inte genomförts. Om IFLA ska vara bibliotekens globala röst måste organisationen kunna locka deltagare och institutioner från hela världen.

Vad vi däremot tar starkt avstånd från är att genomföra WLIC i stater med omfattande brister avseende mänskliga rättigheter. Dessa brister är välkända och dokumenterade när det gäller Förenade Arabemiraten.

Dessutom står det nu klart att IFLA:s styrelse gått med på att exkludera frågor om HBTQ+ från programmet under WLIC 2024 i enlighet med värdlandets önskemål. Detta framgår tydligt av det underlag som IFLA presenterat i anslutning till den rådgivande medlemsomröstningen.

Föreningens beslut

Sammantaget gör det att Svensk biblioteksförening inte kan acceptera beslutet att genomföra WLIC 2024 i Dubai. Föreningen kommer inte heller att delta på plats eller stötta medlemmar som i normala fall vill delta under WLIC. Detta har beslutats av Svensk biblioteksförenings styrelse vid ett extra sammanträde i slutet av juli.

Svensk biblioteksförening menar att IFLA tydligt måste stå upp för sina grundvärderingar och i allt agerande leva upp till dessa som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och som också återfinns i IFLA:s stadgar.

IFLA gör sig med valet av Dubai som värd för WLIC 2024 till en aktör som går värdlandets ärenden. Det kan vi inte acceptera och vi hoppas att den rådgivande omröstning ska leda till en omprövning av det ursprungliga beslutet.

Read our statement in english here:

Statement regarding IFLA WLIC in Dubai

On June 19, IFLA’s Governing Board announced that they had chosen Dubai to host the international library conference WLIC in 2024. The Swedish Library Association, like many other library organisations, expressed great disappointment with that decision.

We therefore welcomed the opportunity to participate in the advisory vote announced by the IFLA GB at the beginning of July. When asked if the Swedish Library Association supports the decision to hold WLIC 2024 in Dubai, our answer is an unequivocal no. Voting ended on August 2.

The Swedish Library Association wholeheartedly supports the ambition to hold WLIC in countries and regions where it has not previously been held. If IFLA is to be the global voice of libraries, the organisation must be able to attract participants and institutions from all over the world.

Where we strongly disagree is holding WLIC in a state with such a poor human rights record. These failings are well known and documented in the case of the United Arab Emirates.

In addition, it is now clear that IFLA’s board has agreed to exclude LGBTQ+ issues from the conference agenda, in accordance with the wishes of the host country. This is clear from the documentation presented by IFLA in connection with the advisory vote.

All in all, this means that the Swedish Library Association cannot accept the decision to hold WLIC 2024 in Dubai. The association will furthermore not participate on site or financially support members who normally participate during WLIC. This has been decided by the board of the Swedish Library Association at a special meeting at the end of July.

The Swedish Library Association believes that IFLA must stand by its core values and in all its actions live up to these as they are expressed in the UN Declaration on Human Rights, which is also referenced in IFLA’s statutes.

In choosing Dubai as the host of WLIC 2024, IFLA acts an agent for the agenda of the host country. That is unacceptable and we hope that the advisory vote will lead to a reconsideration of the original decision.