Under IFLA WLIC släpptes ett uttalande om ”copyright education and copyright literacy”. Inga-Lill Nilsson vid Karlstads universitetsbibliotek, har varit med och bidragit under framtagandet av dokumentet. Vi bad henne kommentera innehållet:

Begreppet Copyright Literacy och det ökade behovet av kompetens inom upphovsrättsområdet har lyfts under flera internationella konferenser de senaste åren. På IFLA 2017 i Wroclaw hölls ett endagsmöte kring olika aspekter av upphovsrättsundervisning. Att vara Copyright literate innebär att ha tillräckliga kunskaper för att ta informerade beslut kring hur man kan använda upphovsrättsligt skyddat material. Man behöver förstå strukturen kring upphovsrätten, lagstiftning, tillämpning och användarnas behov.

Jane Secker och Chris Morrison, som tidigare varit engagerade i flera Copyright Literacy-samarbeten, har tillsammans med Tomas Lipinski författat ett uttalande med syfte att peka på behovet av nya kompetenser och öka medvetenheten om upphovsrättslig kompetens. Dokumentet skall kunna användas nationellt av olika organisationer och intressegrupper för att uppmuntra till att finna strategiska lösningar. Dokumentet skickades ut på remiss under juli. Det var intressant och spännande att se hur personer och olika professioner från hela världen möttes i detta dokument och gjorde det till ett bra avstamp för fortsatta diskussioner.

Biblioteken blir mer och mer en informationspunkt där man hanterar upphovsrättsliga frågor och kompentensen behöver höjas hos biblioteksanvändare och personal. Respekten för upphovsrätt och lagstiftning betonas i dokumentet men också vikten av tillgång till information. En bättre förståelse av lagstiftningen kan förutom att ge en bättre balans öka intresset och engagemanget för reformarbete.

En central del i dokumentet är de rekommendationer IFLA ger till olika intressenter. Vissa av rekommendationerna är ganska självklara medan andra inte kan genomföras lika enkelt internationellt. Det viktiga budskapet är att bibliotek och biblioteksorganisationer måste avsätta tid och resurser på att göra upphovsrätt till en biblioteksfråga och erbjuda ett bättre stöd till våra användare. Man nämner också betydelsen av samarbete mellan biblioteksorganisationer, bibliotek och biblioteksutbildningar.

Flera av de som kommenterade dokumentet under sommaren antydde att det var ett viktigt dokument som inte borde dras i långbänk. En av de som kommenterade tyckte att dokumentet var obalanserat och att man skulle fokuserat mer på modeller för undervisning och mindre på opinionsbildning. Jag ser inte en eventuell obalans som ett stort problem, snarare tvärtom, en möjlighet att diskutera olika ståndpunkter. Jag tror dokumentet kan vara användbart, inte bara för Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt, utan för alla bibliotek.

/Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek

Här kan du läsa hela uttalandet, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa kommentar på uttalandet från UK Copyright Literacy, öppnas i nytt fönster.