Oscar Björkenfeldt är doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet och en av våra talare på årets Forskardag.

Han kommer bland annat att prata om vad vi, utifrån dagens kunskapsläge, vet om näthatets inverkan på demokratiskt deltagande. Utöver detta kommer han även att belysa på vilka sätt näthat utgör ett hot mot det offentliga samtalet, samt presentera resultat från en nyligen genomförd enkätundersökning på området som han skrivit tillsammans med bland annat Måns Svensson, professor i rättssociologi vid Halmstad högskola.

Du kommer att prata om näthatets inverkan på demokratiskt deltagande, varför har du valt att undersöka det?
– I grunden har digitaliseringen, framför allt genom sociala medier, medfört att människor kan komma till tals och dela kunskap, åsikter och känslor på sätt som saknar motstycke. Detta är på många sätt positivt. Men det finns också en baksida, bland annat är det mycket enkelt att dela med sig av onyanserade och ogenomtänkta saker – till och med rena osanningar, hat och hot. Min uppfattning är att fokus främst kopplats till konsekvenser utifrån individen. Vad som är mindre utforskat är de samhälleliga konsekvenserna, något jag är intresserad av att veta mer om.

Vad har varit det mest intressanta ni har kommit fram till i din undersökning?
– Jag tycker att mycket av det vi kommit fram till har varit intressant men också oroväckande. Något som utmärker sig är dock de höga nivåerna av självcensur. Vi kan se att mer än två tredjedelar av de svarande har avstått från att publicera något eller anpassat hur de utrycker sig på sociala medier för att undvika hot och/eller hat. Här finns en risk att självcensur leder till kognitiv dissonans som i sin tur kan skapa åsiktsglidningar och förändrande åsiktsformeringar i samhället.

Har något i undersökningen förvånat dig?
– Ett resultat som särskilt påverkade mig var den omfattande negativa hälsopåverkan av hot och hat, framför allt bland unga personer men också bland personer med utländsk bakgrund. Det känns ytterst sorgset att unga personers samhällsengagemang riskerar att dämpas på grund av ociviliserade och hatiska uttryck på nätet.

Vad hoppas du på att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på din föreläsning?
– Jag hoppas att allvaret ska sjunka in och att man ska komma ihåg hur viktigt det är med olika röster och perspektiv i en fungerande demokrati. Sen har jag också en ambition att min föreläsning ska leda till eftertanke i hur man själv uttrycker sig gentemot andra på nätet.

Foto: Theo Hagman-Rogowski

Till anmälan