Svensk biblioteksförening har nu lämnat in sina synpunkter kring implementeringen av EU:s nya upphovsrättsdirektiv i svensk lag.

Direktivet, även kallat DSM-direktivet (Digital Single Market), antogs av EU i april förra året och ska vara implementerat i alla EU-stater senast 7 juni 2021. Svensk biblioteksförening har tagit en aktiv del i den svenska processen kring detta, och vi har idag lämnat in våra synpunkter till Justitiedepartementet. Under nästa år avser regeringen att överlämna förslag till riksdagen i en proposition.

I samverkan med Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt

Vårt svar fokuserar på frågor som är viktiga ur ett biblioteks- och forskarperspektiv, om framställning av exemplar för text- och datautvinning (artikel 3–4 i direktivet), och användning av verk i digital och gränsöverskridande undervisning (artikel 5).
– Svensk biblioteksförening är aktiv i arbetet med implementeringen av DSM sedan flera år tillbaka. Nu har vi slutfört en del av arbetet och beaktat så många aspekter vi kunnat. Det har skett i nära samverkan med Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt, där främst Inga-Lill Nilsson lagt ned ett stort arbete, kommenterar föreningens generalsekreterare Karin Linder.

Läs vårt yttrande och direktivet i sin helhet
Yttrandet har skrivits av Daniel Westman, jurist inom it- och medierätt, på föreningens uppdrag. Du kan läsa hela dokumentet här:
Svensk biblioteksförenings synpunkter på genomförandet av artikel 3­–12 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv (pdf)

Här kan du läsa det antagna direktivet:
EU:s upphovsrättsdirektiv (pdf)