Carola Beijer och Aleksandra Erlandsson har fått ett resestipendium från föreningen för att resa till Wroclaw och Zory i Polen för att lära sig mer om hur bibliotek där arbetar med integration och nya medborgare.

– Det känns väldigt spännande och vi är så nyfikna på hur våra grannar jobbar. Vi ser också framemot att knyta nya kontakter för att kanske på sikt kunna jobba tillsammans kring ett gemensamt projekt, säger Carola och Aleksandra.

Aleksandra jobbar på Utvecklingsavdelningen på Grundskoleförvaltningen i Malmö. Hennes tjänst är till hälften dedikerad till administrationen och utvecklingen av bibliotekssystem Sierra och hälften till skolbiblioteksutvecklingen. Carola jobbar på Biblioteken i Malmö, på Kulturförvaltningen. Där är hon verksamhetscontroller och arbetar mycket med ledningsadministration, statistik, studiebesök och liknande.

– Valet av de båda orterna och dess bibliotek beror på två faktorer. Wroclaw är till sin storlek och demografiska struktur jämförbar med Malmö. Där finns det en mångårig tradition av samarbete mellan olika bibliotekstyper då man utgår från medborgarens behov. Zory, som är en mindre stad, men som förutom ett huvudbibliotek även har några filialer, har visat sig vara väldigt framåt vad gäller arbete kring integrationen av nya medborgare. Biblioteken jobbar även aktivt för att motverka hatspråk och göra medborgarna källkritiska. Det har vi märkt när vi har sett flera höstprogram som biblioteken har på sina hemsidor så väl i Zory som i Wroclaw. Det blir också spännande att få se hur deras seniorverksamhet ser ut och hur de i praktiken använder biblioterapin som i Polen har väldig lång tradition och en särskild utbildning. Under hösten hade vi i Malmö besök av personal från biblioteket i Zory och där tändes idén!

Varför är det viktigt att lära sig hur de jobbar med integration och nya medborgare?
– I Malmö jobbar vi väldigt aktivt med Varje elevs bästa skola. En del av arbetet handlar om integrationen då Malmö har många elever som har kommit som ensamma barn eller bor med familjer, och som av olika anledningar känner sig utanför det svenska samhället. Integrationen är en del av de förutsättningar som gör att barnen lyckas med sin skolgång. Vi tror på att den tidiga integrationen kan påverka barnens framtidstro och stärka dem som unga medborgare. Och barnen är en gemensam målgrupp både för skolbiblioteken och folkbiblioteken. Därför tycker vi att det är viktigt att kunna hitta bra samarbetsformer som kan gynna barnens integration oavsett om det sker på skoltid eller på fritiden. Inom folkbiblioteken arbetar vi mycket med språkcaféer och liknande, dels i egen regi, men också mycket med hjälp av volontärorganisationer, och mer inspiration till denna verksamheten är viktig för oss.

Vad hoppas ni på att få ut av er resa?
– Vi hoppas på att komma hem fulla med nya tankar och idéer som vi kan vidareutveckla i våra verksamheter. För Aleksandras del blir det intressant att se hur de polska pedagogiska biblioteken jobbar kring kompetenshöjning och inspiration samt hur de stödjer skolbibliotekarierna i deras dagliga arbete. Eftersom Polen har en lång tradition med bevarande av språket och språkutvecklingen i ett historiskt perspektiv, så väl med hjälp av skolbiblioteken som folkbiblioteken, så blir det intressant hur det i praktiken jobbas med språk och litteraturfrämjande. Inte minst med tanke på att språket inte längre är homogent då gästarbetarna och deras familjer utgör en relativt stor del av invånarna. Carola hoppas också få inspiration av biblioteksmiljöerna och samarbeten mellan biblioteksformerna, men även studiebesöket på regionbiblioteket, där man arbetar med statistik och att mäta biblioteksverksamhet.