Under 2018 har Arvika bibliotek drivit projektet Valet är ditt med ekonomiskt stöd av Svensk biblioteksförening. Syftet med projektet var att öka valdeltagandet bland utlandsfödda. Valdeltagandet ökade och biblioteket stärkte sin position i kommunen. Det är några av resultaten från projektet Valet är ditt, skriver Annika Lindqvist och Ulla-Carin Stenberg.

Annika Lindqvist var projektledare och Ulla-Carin Stenberg var initiativtagare. De blickar tillbaka och sammanfattar resultatet av jobbet:

Det började med debattartikeln ”Lågt valdeltagande bland utlandsfödda hotar demokratin” i Dagens nyheter, den 5 september 2017. I artikeln skrev forskarna Pieter Bevelander och Mikael Spång bland annat att utlandsföddas svaga politiska integration har hamnat i skymundan vilket hotar demokratin. Artikeln fångade vårt intresse som sedan ledde till att projektet Valet är ditt blev till.

Ett skäl till att utlandsfödda inte röstar är att de inte tycker att de kan tillräckligt om det svenska systemet. Där har biblioteken möjlighet och skyldighet att förse människor med kunskaper så att de kan utöva sina demokratiska rättigheter. Vi inledde projektet med att låta Sweden Research intervjua elva icke-svenska medborgare om inställningen till politik i Sverige, och fortsatte med föreläsningar på biblioteket.

Läsfrämjaren Torgny Karnstedt, standup-poeten Daniel Boyacioglou, viralgranskaren Åsa Larsson och Mahmoud Agha, initiativtagare och ägare till svenska arabiskspråkiga nyhetssajten Al Kompis, hörde till dem som föreläste på biblioteket. Föreläsningarna var öppna för alla, men vi marknadsförde dem särskilt gentemot utlandsfödda.

Vi fann det mer angeläget att rikta oss mot de stora grupper som kommit senare, ofta så sent att de ännu inte hade fått rösträtt i september 2018. För den framtida utvecklingen av demokratin är det viktigt att nå just dem.

I anslutning till varje föreläsning startade vi studiecirklar, läsecirklar, en skrivargrupp och en cirkel med inriktning på journalistik och källkritik.
Bibliotekets demokratiska uppdrag stannar inte innanför byggnadens väggar. Till det som vi är mest nöjda över att vi har initierat, hör de besök som kommunala tjänstepersoner från bostadsförmedlingen, barnomsorgen och äldreomsorgen gjorde på det kommunala Integrationscentrum samt på söndagsträffar för arabiskspråkiga kvinnor.

Tjänstepersonerna förklarade regler och berättade att verksamheten styrs av politiker som väljs i allmänna val. Språkvärdar kunde översätta när det behövdes, och reda ut en del av de vanligaste missförstånden.
Ett framgångsrecept var att vi från start knöt till oss en referensgrupp, med engagerade representanter från Integrationscentrum, SFI, kommunledningen, kommunikationsavdelningen, ett studieförbund och politikerna.

Politikerna har överlag varit glada för möjligheten att möta kommuninvånare som de annars har svårt att nå. De har deltagit i utfrågningar i Dottevik, där många utlandsfödda bor, speed-dating på biblioteket och inte minst demokratidagen den 6 augusti 2018 då demokratiminister Alice Bah Kuhnke gästade Arvika.

Flera kommunala förvaltningar vill fortsätta samarbetet med SFI och Integrationscentrum. Vi noterar också att valdeltagandet ökade, lite mer i Dottevik än i landet som helhet. Givetvis går det inte att säkert säga att projektets aktiviteter har avgjort, men vi tror ändå att det spelade roll, liksom det faktum att de politiska partierna fortsatte gästa Dottevik efter att de varit inbjudna av projektet och Hyresgästföreningen.

Vi vet också att flera politiska partier fick nya utlandsfödda medlemmar under 2018.

Och vi vet att den kommunala valnämnden spontant har vänt sig till biblioteket för att samarbeta kring information till kommuninvånarna inför valet till EU-parlamentet 2019.

Vi känner oss väldigt nöjda med att ha stärkt bibliotekets roll i det demokratiska samtalet.

Annika Lindqvist, projektledare
Ulla-Carin Stenberg, initiativtagare
Arvika 7 december 2018

Artikeln publicerades först i Biblioteksbladet nr 1.

Foto: Håkan Strandman