Sedan den 1 juni 2022 har Stockholms stadsbibliotek slopat reservationsavgifterna. Beslutet går i linje med en internationell trend och har som syfte att öka tillgängligheten av medier.

De senaste åren har flera kommuner runtom i landet tagit bort reservations- och förseningsavgifterna på sina bibliotek, något som Biblioteksbladet har rapporterat om. Avskaffandet av avgifter är även en tydlig trend i den anglosaxiska biblioteksvärlden, inte minst i USA, där förespråkare menar att avgiftsfria bibliotek är en social rättvisefråga. Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm och ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse, berättar om valet att slopa reservationsavgifterna.

Varför slopar ni reservationsavgifterna?
– Vi slopar avgifterna för att vi vill göra litteraturen mer tillgänglig oavsett var i staden man befinner sig. Idag utgör obetalda reservationsavgifter en barriär för många i deras förhållande till biblioteket och dess utbud. Förändringen syftar även till att förbättra tillgången till medier som idag står undanställda i magasin på vissa bibliotek, däribland en del mångspråkig och äldre litteratur. Det är ett beslut som syftar att bidra till jämlikhet och att levandegöra bibliotekets medier.

Du har drivit frågan länge. Hur känns det att ett beslut till slut har tagits?
– Det känns väldigt roligt att vi har funnit en möjlighet att fatta det här beslutet. Det är ett beslut som är av stor och omedelbar nytta för stockholmarna och deras tillgång till bibliotekens litteratur där de själva befinner sig. Vi vill ha så låga trösklar som möjligt för att kunna använda bibliotekets resurser.

Hur ser beredskapen ut för en eventuellt ökad mängd reservationer?
– I ett så stort bibliotekssystem som Stockholm med många filialer är frågor om effektiv logistik av stor betydelse. Vi behöver ha väl fungerande kedjor för såväl transporter och rangering som uppställning och avhämtning. De senaste åren har vi sett en generellt ökande trend med reservationer och den här reformen är ett sätt att möta det användarbeteendet. Vi kommer att inrätta en logistikcentral under året som blir navet i vårt logistikarbete, vi kommer att se över rutiner och policies så att hanteringen blir likvärdig.

I framtiden kommer de att titta på transportlösningar och slingor för att se hur de kan bli bättre, berättar Daniel Forsman.

– En ökad mängd reservationer innebär ju en ökad efterfrågan på vår litteratur och det är en positiv utveckling som vi behöver förhålla oss till. Samtidigt så går vi inte ut stort med att avgiften försvinner utan vi kommer gradvis att se effekterna och det ger oss en möjlighet att anpassa och sätta in åtgärder om det behövs.

Reservationsutgiften är en intäktspost hos er. Hur hanterar ni bortfallet av den inkomsten?
– Reservationsavgiften har varit förändrad i Stockholm sedan 1993. Den infördes för att täcka faktiska omkostnader för transporter och administration. I budgeten för 2022 gjordes en ramförstärkning av SSB:s budget som nu används för att finansiera intäktsbortfallet. Bortfallet hanteras alltså inom ram och genom en prioritering i verksamheten. Mitt mål är att fortsätta arbeta för helt avgiftsfria bibliotek och att man i en större satsning får möjlighet att kompensera för det.