För att få till en mer likvärdig biblioteksservice i Örebro län har man startat projektet Bergslagsbibblan. Bergslagsbibblan startade redan år 2016 som ett samarbete mellan Nora och Lindesbergs bibliotek och år 2021 anslöt Hällefors och Ljusnarsberg.

Kommunerna har ett samverkansavtal som reglerar samarbetet. Biblioteken har ett gemensamt bibliotekssystem och en gemensam webbsida, och delar på medier och e-tjänster. Parallellt genomfördes år 2019–2020 en förstudie på uppdrag av alla 12 kommuner i Örebro län om förutsättningarna för en gemensam katalog och webb för hela länet. Nio kommuner valde att gå vidare, de fyra i Bergslagsbibblan samt Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. De tre övriga kommunerna i länet, Degerfors, Karlskoga och Örebro står utanför samarbetsprojektet.

– Vi vill få till en mer likvärdig biblioteksservice i våra kommuner och öka delandet av medier, tjänster, marknadsföring och kompetens. På så sätt tror vi att vi ännu bättre kan leva upp till bibliotekslagens intentioner. Vi bygger även en infrastruktur för ytterligare samverkan kring sådant som inte primärt ingår i samarbetet, till exempel nätverk för programverksamhet. Vi får fler kollegor helt enkelt och kan lyfta varandra, och i slutändan gynnar det våra besökare, säger Karl Jansson som är bibliotekarie i Hallsbergs bibliotek och projektledare för ”Bergslagsbibblan 3.0 – Gemensam webb och katalog”.

Projektet löper över tre år och nästa år är sista året. De fem anslutande kommunernas bibliotek har lämnat en ansökan om att få ingå i samarbetet Bergslagsbibblan, som de nu har godkänt.

– Vi planerar att under den återstående projekttiden genomföra en gemensam upphandling av bibliotekssystem och bibliotekswebb. Samtidigt kommer de nio samarbetskommunerna ta fram ett nytt samverkansavtal. När avtalet har godkänts av alla kommuner och upphandlingen är färdig kan det nya, stora Bergslagsbibblan bli verklighet, säger Jansson.

Projektet har finansierats av Region Örebro län och har precis beviljats stöd till det tredje och sista året. Regionen bekostar även transporterna av medier mellan biblioteken. I övrigt är inte regionens enhet för biblioteksutveckling inblandad i samarbetet, utan det är en process som kommunerna driver själva tillsammans.

– Målet är att det nya stora samarbetet ska vara igång till utgången av 2024. För besökarna på de nio biblioteken kommer det att betyda att de får tillgång till ett större utbud. Och i och med att vi delar på kompetenser och erfarenhet är förhoppningen också att vi kan fortsätta att vara än mer relevanta i vår verksamhet, säger Jansson.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Reaktionerna är mestadels positiva. Många besökare förväntar sig redan att de ska kunna använda samma bibliotekskort i flera kommuner, så det upplevs av många som en självklarhet att samarbeta. Kommunsamarbete är dessutom redan vanligt inom många andra verksamhetsområden i våra kommuner, säger Jansson.