I projektet ”Öka delaktigheten i demokratin” kommer Landskrona bibliotek under 2024 att arbeta med att utveckla metoder för delaktighet och medborgardialog med unga och personer med annat modersmål än svenska. Metodutvecklingen ska ske genom bred samverkan med andra aktörer i kommunen, och nya samarbeten samt uppsökande arbetssätt kommer att initieras.

Projektet, som de kallar för LA tillsammans, började redan mars 2023 och ska pågå under hela 2024. Projektet tar avstamp i de globala målen om social hållbarhet i Agenda 2030: Biblioteket vill intensifiera arbetet med målen i Agenda 2030 i kommunen och inleda samverkan med andra verksamheter för att skapa en stärkt gemensam riktning för ökad social hållbarhet. En utgångspunkt för projektet är att formen för delaktighet kommer att växa fram i dialog med målgrupperna. Metoderna som utformas ska spridas genom insatser till andra kommuner i Skåne. Målet med projektet är att öka berörda målgruppers delaktighet i demokratin långsiktigt och metoderna för delaktighet samt inflytande ska implementeras i bibliotekets ordinarie verksamhet. Vi har pratat med Paulina Stanley och Emeli Zeilon som jobbar med projektet.

– Mot bakgrund av det minskade valdeltagandet såg vi ett behov av att arbeta aktivt med att stärka tilltron till det demokratiska samhället och känslan av att vara delaktig i sin stad. Vi arbetar ofta experimentellt och testar olika metoder. Får man vara delaktig i sitt närområde och på biblioteket stärker det förhoppningsvis också tilliten till demokratin i stort, säger Stanley.

I det här projektet driver de olika processer parallellt, där målet genomgående är att öka delaktigheten både på biblioteket men också i Landskrona som stad.

– Vi vill testa olika metoder för att stärka demokratin och öka delaktigheten i både biblioteksverksamheten men också ha mycket utåtriktat arbete ut mot Landskrona, säger Stanley.

Just nu håller de på att forma ett rum på biblioteket. Rummet ligger väldigt centralt och biblioteket vill ta fram en ny funktion av rummet. Under hösten bjöd de in bland annat ungdomsföreningen, kontaktcenter och även allmänheten fick komma in och ge förslag till vad rummet ska ha för funktion.

– Vi satte upp en whiteboardtavla utanför rummet och en brevlåda, och bjöd in till workshops. Folk fick ge förslag och även bygga prototyper av deras idéer, vi kunde se att både barn och vuxna tyckte det var roligt och att vi fick lika förslag från olika håll, säger Stanley och Zeilon.

Under våren är det dags för omröstning, man kommer att kunna rösta fram sin favoritidé både på plats på biblioteket men också online. Rummet kommer att användas till den idén som får flest röster.
Biblioteket har även jobbat med utställningen ”Ungas framtidstro” tillsammans med andra aktörer i Landskrona.

– Vi såg utställningen i Malmö och tyckte den var så bra för att det är ungdomar som berättar om sin framtidstro genom en fotograf, och vi har ju en stor fototradition här i Landskrona, säger Zeilon.

Man valde att visa upp utställningen ute i bostadsområdet Karlslund som är ett av de socioekonomisk märkta områden i Landskrona. Biblioteket samarbetade med andra förvaltningar, språkcaféer och andra organisationer som de bjudit in till utställningen. Flera ungdomar deltog även genom att de fått dela med sig av sina egna framtidsbilder.

– Att vi fick vara på plats i det området, Karlsund, och bidra till att biblioteksverksamhet och kultur får synas i hela staden känns viktigt. Det är ju en del av projektet i stort, att finnas ute på plats och jobba utanför bibliotekets väggar, säger Stanley.

– Lokalen som vi använde oss av till utställningen har också ett skolbibliotek så vi hade ett nära samarbete med dem. Det blev en stor bredd av deltagare och besökare. Vi har provat oss fram och lärt oss på vägen, säger Zeilon.

De har även fått vara ute i landet och berättat om vad de har jobbat med i projektet och vilka metoder de har använt.

– Det har varit roligt att sprida den kunskapen vi har samlat på oss, för det är utmaningar som många bibliotek i Sverige men också internationellt jobbar med; hur ska vi stärka demokratin och hur ska vi arbeta med delaktighet på biblioteket, säger Stanley.

Projektet ska pågå under hela 2024 och på biblioteket har man många andra idéer som man kommer att jobba med, men den stora utmaningen nu är EU–valet.

– Vi har funderat mycket kring hur vi ska arbeta med delaktighet och demokrati, vi har landat i att vi vill jobba experimentellt, jobba i det faktiska görandet och inte bjuda in till en föreläsning om ”nu ska vi prata om demokratin” utan det får bakas in i våra olika delprojekt. Medborgarna får istället vara med och forma och bestämma och det i sig är demokrati, säger Stanley.

Foto: Christa Grönlund Larsen.