Svensk biblioteksförening har tidigare kommenterat den välkomna satsningen på bemannade skolbibliotek. Det är en nödvändig insats för att stärka barns läsande i hela Sverige.

Satsningen måste åtföljas av en lagändring som garanterar alla elever tillgång till skolbibliotek bemannade med en utbildad bibliotekarie. Det är också bra att regeringen satsar 40 miljoner kronor på folkbibliotekens läsfrämjande arbete som komplement till satsningarna på skolbibliotek. 

– Det saknas däremot en satsning på utbildningsplatser för att öka antalet bibliotekarier som ska bemanna skolbiblioteken. Det behöver regeringen titta närmare på i nästa budgetproposition för att målet om att alla elever ska ha ett bemannat skolbibliotek ska nå hela vägen fram, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Läsning måste vara möjligt för alla. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är bibliotekens stöd i att leva upp till läsning för alla, för både folkbibliotek, skolbibliotek och biblioteken inom universitet och högskola. Det är av högsta vikt för biblioteken att MTM får tillräckliga anslag för att kunna motsvara det. Det är därför oroväckande att regeringen lägger en budget som på sikt innebär en sänkning av anslagen till MTM.

Regeringen lyfter i budgetpropositionen att antalet folkbibliotek blivit färre. Svensk biblioteksförening menar att regeringen istället bör titta på folkbibliotekens möjligheter att bedriva verksamhet enligt bibliotekslagen. Avskaffandet av den tidigare satsningen Stärkta bibliotek, som gav folkbiblioteken en möjlighet till satsningar som upprustning av barnavdelningen eller införskaffande av en bokbuss, försvårar för många folkbibliotek att bedriva en allsidig biblioteksverksamhet. Behovet av en satsning som Stärkta bibliotek är särskilt stort just nu, med det rådande ekonomiska klimatet ute i kommuner och regioner. Vi ser även med oro på ett minskat litteraturstöd. Biblioteken är beroende av ett varierat litteraturutbud för att leva upp till bibliotekslagens skrivningar om allsidighet och kvalitet. 

I den föreslagna forskningsbudgeten lyfts digitalisering av kulturarvet och öppen vetenskap som viktiga områden, vilket Svensk biblioteksförening är positiva till. Inom dessa områden gör Kungliga biblioteket ett viktigt arbete, men även forskningsbiblioteken är centrala aktörer. Regeringen bör därför göra mer för att uppmärksamma forskningsbiblioteken som forskningsinfrastruktur och deras roll i arbetet med digitalisering och öppen vetenskap.