För att motverka hot och våld startar nu Stockholms stadsbibliotek projektet Bemötande, hot och konflikter i VR som är ett arbete i bemötande för att stärka medarbetarnas förmåga att hantera konflikter. Som verktyg ska en digital virtual reality-simulator, användas för att framkalla realistiska hotbilder.

– Projektet är ett pedagogiskt komplement till Stockholms stadsbiblioteks övriga trygghetsarbete som består av många olika komponenter såsom bemötandemodell, profilkläder, trygghetsmöblering, vakter och återkommande utbildningar. Syftet med VR-projektet är att kunna få till stånd en fördjupad diskussion om trygghetsarbetet utifrån en gemensam VR-upplevelse som kan leda fram till nya insikter. Det i sin tur bidrar till vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm och styrelseledamot i Svensk biblioteksförening.

Med det här projektet har biblioteket ett samarbete med företaget Framvik som utvecklar scenariobaserad VR-träning.

– Efter en initial diskussion kom vi fram till att VR-träning kan användas för att ge personalen en gemensam upplevelse att utgå från när vi diskuterar bemötande, hot och konflikter. Det ger oss även möjligheten att simulera olika typer av sätt att bemöta våra besökare utifrån en given situation. Det är även ett sätt att låta vår personal bekanta sig mer med VR-teknik och hur den kan tillämpas i vår verksamhet. Vi har även testat VR-träning vid brandbekämpning, säger Forsman.

På vilket sätt ska VR-träning hjälpa de anställda på biblioteket?
– VR-träningen är ett pedagogiskt hjälpmedel i diskussionen om hur vi kan utveckla trygghetsarbetet. Med simulatorerfarenheten som bakgrund kan vi relatera till hur våra rutiner och andra åtgärder fungerar. Det ger oss även en direkt möjlighet att prova olika bemötanden i en och samma situation för att simulera olika utfall. VR-träningen ger oss en chans att testa och uppleva hur vi kan agera i en konfliktfylld situation, svarar Forsman.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Vi har jobbat tillsammans med framförallt våra skyddsombud och chefer i framtagandet av utbildningen. Reaktionerna har varit positiva, särskilt möjligheten att tillsammans få reflektera över hur vi arbetar med utgångspunkt i simulatorn. I mötet med tekniken och programmeringen blir det även tydligt att man inte kan tänka in allt. Även det leder till en bra diskussion om teknikmognad, hur man skapar ett bra scenario och hur det kan utvecklas vidare, säger Forsman.

Biblioteket kommer att köra en serie workshops under hela 2024. Därefter kommer de att utvärdera om scenariot behöver utvecklas ytterligare eller om de vill pröva på andra typer av scenarion.

– Vi hoppas på bra diskussioner i medarbetargruppen som inte bara utgår från det givna scenariot utan om helheten i vårt trygghetsarbete och hur vi kan utveckla det ytterligare med förslag på konkreta åtgärder. VR-simulatorn är ingången till ett sådant samtal, säger Forsman.