Svensk biblioteksförening har lämnat synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till harmonisering av tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster, däribland e-böcker.

Just pågår ett lagstiftningsarbete inom EU på tillgänglighetsområdet. Kommissionen har tagit fram ett förslag som innebär att tillgänglighetskrav på vissa produkter och tjänster ska harmoniseras inom unionen. Syftet är att riva hinder för rörlighet och underlätta för den inre marknaden, samt öka tillgängligheten och inkluderingen i samhället. Inför den vidare förhandlingen i ministerrådet och Europaparlamentet har den svenska regeringen begärt synpunkter från en rad instanser, däribland Svensk biblioteksförening.

I yttrandet ställer sig föreningen bakom förslaget och delar regeringens bedömning att det främjar utvecklingen mot ett mer inkluderande samhälle, även om de exakta konsekvenserna i dagsläget är svåra att överblicka.

Möjligheten att, oavsett förutsättningar, söka och ta del av information är en viktig del av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Principerna återfinns också i bibliotekslagen från 2014.

I bibliotekslagen slås det också fast att: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” Att öka tillgängligheten i exempelvis e-böcker är därför väsentligt för att leva upp till lagstiftningens intentioner.

Läs svensk biblioteksförenings yttrande i sin helhet (pdf), öppnas i nytt fönster.

Regeringskansliets faktapromemoria om förslaget.