Svensk biblioteksförening har i rapporten Bibliotek som medborgarkontor undersökt i vilken utsträckning folkbibliotek fungerar som medborgarkontor och om de isåfall har ett uttalat uppdrag i frågan från huvudmannen.

Rapporten visar att biblioteken erbjuder en stor variation av samhällsservice till invånarna.

Utredaren Marika Alneng har på Svensk biblioteksförenings uppdrag ställt frågor till 29 folkbiblioteksorganisationer vilket motsvarar 10% av landets kommuner. Urvalet har gjorts med hjälp av SKR:s kommungruppsindelning vilket betyder att kommunerna finns i allt från stad till landsbygd och är ett utsnitt av Sverige som helhet. Biblioteksorganisationerna har från 4 till 185 årsverken. 25 av organisationerna svarade och enkäten följdes upp med fördjupade frågor till ett antal bibliotek.